"Forum dzia³kowców"


FAQFAQ  SzukajSzukaj  U¿ytkownicyU¿ytkownicy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
(3kB) (3kB) (3kB) (3kB)     (3kB) Pozycjonowanie Stron UK

Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Wstawianie zdjêæ na forum
Autor Wiadomo¶æ
weboo 
Administrator forum
ROD '¦l±zaczka'


Do³±czy³: 28 Sty 2005
Posty: 4837
Sk±d: Mys³owice

Wys³any: 02-04-2005, 19:43   Wstawianie zdjêæ na forum

***************************************************************************
Wstawianie zdjêæ na 'Forum dzia³kowców'
***************************************************************************

Pisane przez siebie posty uzytkownik mo¿e ilustrowaæ zdjêciami lub obrazkami graficznymi. Jednak¿e obecnie nie istnieje mo¿liwo¶æ przesy³ania obrazków bezpo¶rednio na forum.
Musisz wiêc wstawiaæ obrazki, które znajduj± siê na innym, ogólnodostêpnym serwerze. Nie mo¿esz wstawiaæ obrazków znajduj±cych siê na twoim komputerze (chyba ¿e jest on publicznie dostêpnym serwerem) ani obrazków przechowywanych na stronach wymagaj±cych autoryzacji, np. skrzynki pocztowe, strony chronione has³em itp.

Aby wstawiæ obrazek u¿yj znacznika BBCode [img]. Prawid³owy adres powinien wygl±daæ tak:
Kod:

[img]http://www.mojastrona.mojadomena/zdjecie.jpg[/img]
s³owa 'mojastrona' i 'mojadomena' zastêpujemy w³a¶ciwym adresem naszej strony www

przyk³ad prawid³owego wstawienia zdjêcia:

[img]http://www.dzialkowcy.info/foto/testowy.jpg[/img]

Wynik poprawnego wstawienia poni¿ejUWAGA
**************************************************************************
Rozmiar wstawianych zdjêæ, bez wzglêdu na sposób ich wstawiania, nie powinien przekraczaæ 800 x 600 pikseli.
Najkorzystniej prezentuj± siê na forum zdjêcia o szeroko¶ci 500 pikseli.

Wielko¶æ pliku zdjêcia nie powinna byæ wiêksza ni¿ 150 kB.
W wyj±tkowych przypadkach, kiedy konieczna jest lepsza jako¶æ, mo¿na wstawiæ zdjêcia o wielko¶ci do 250 kB.
Ograniczenia te maj± na celu umo¿liwienie w miarê p³ynnego przegl±dania zdjêæ wszystkim forumowiczom.

**************************************************************************

Zmniejszaæ zdjêcia mo¿na w ka¿dym programie graficznym, a najpro¶ciej wykorzystaæ do tego celu program "IrfanView", który jest bezp³atnym
i posiada wszystkie przydatne nam opcje, z mo¿liwo¶ci± kompresji w³±cznie.
Jego spolszczon± wersjê mo¿na ¶ci±gn±æ tu: IrfanView , a opis jak to zrobiæ znajduje siê w dalszej czê¶ci tego postu.

Gdzie najlepiej umie¶ciæ swoje zdjêcia?
U¿ytkownicy, którzy zdecyduj± siê na umieszczanie zdjêæ na swoich kontach www (zalecane) maj± do wyboru sporo serwisów oferuj±cych bezp³atne konta, ró¿ni±ce siê jednak zdecydowanie wielko¶ci± oferowanego miejsca. Przyk³adowe konta oferowane przez najlepszych:

1. Onet - RepublikaStart
2. Wirtualna Polska - Starter oferta bezp³atna
3. Interia - Bezp³atne Miasto WWW

Oczywi¶cie istnieje jeszcze wiele innych miejsc gdzie mo¿na znale¼æ bezp³atne oferty hostingowe, ale poszukiwanie ich le¿y w gestii u¿ytkowników.
Samodzielne za³o¿enie konta WWW nie jest trudne i w wiêkszo¶ci przypadków dok³adnie opisane. Nale¿y tylko postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami pojawiaj±cymi siê w kreatorach.

***************************************************************************
Sposób ostatni - wgrywanie zdjêæ na serwer 'imageshack.us'
***************************************************************************
Wpisz w pasek adresowy przegl±darki adres http://www.imageshack.us/, b±d¼ kliknij w ten link http://www.imageshack.us/.

Po chwili w Twojej przegl±darce pojawi siê taki, lub podoby obraz:
Klikasz w przyciski "wybierz" ( mo¿e byæ "Browse") i wybierasz zdjêcie zapisane na Twoim twardym dysku, przeznaczone do przes³ania na serwer, wcze¶niej odpowiednio zmniejszone i klikasz w przycisk "Otwórz".
Je¿eli wybieranie zdjêcia posz³o dobrze, pojawia siê nowy ekran, na którym w polu "wybierz" jest wpisana ¶cie¿ka dostêpu do zdjêcia na Twoim dysku. Teraz klikasz w przycisk "host it!" i czekasz cierpliwie parê sekund na wgranie zdjêcia na serwer.
W czasie wgrywania zdjêcia przycisk "host it!" zmieni siê na nieaktywny "uploading...", to oznacza, ¿e zdjêcie jest wgrywane na serwer.
Po zakoñczeniu zgrywania zdjêcia pojawi siê nowa plansza z informacj± o pomy¶lnym wgraniu i adresami pod którymi mo¿na znale¼æ Twoje zdjêcie.
Teraz musisz skopiowaæ adres zdjêcia (oznaczony czerwona ramk±) z pozycji opisanej jako "Hotlink for forums (1)".
Skopiowany adres wklejasz na forum do swojego postu.
Po wklejeniu mo¿esz link pozostawiæ tak jak go wklei³e¶, lub skasowaæ z niego czê¶æ zaznaczon± na czerwono (zalecane).Teraz ju¿ Twoje zdjêcie bêdzie widoczne dla wszystkich u¿ytkowników naszego forum.

***************************************************************************
Zmiana rozmiaru zdjêcia w Imageshack
***************************************************************************

W ostatnim czasie na serwerze imageshack wprowadzono mo¿liwo¶æ skalowania (zmniejszania) przesylanych zdjêæ oraz mo¿liwo¶æ likwidcji belki z rozmiarem zdjêcia, pojawiaj±cej siê przy miniaturkach.

Aby zmniejszyæ zdjêcie nale¿y dodatkowo przed wci¶niêciem przycisku "host it!" odznaczyæ opcjê "resize image", w tym celu nale¿y klikn±æ lewym klawiszem myszy na kwadracik poprzedzaj±cy napis "resize image", tak jak poni¿ej. Dla naszego forum najlepiej wybrac opcjê 640x480podobnie postêpujmy w przypadku gdy chcmy pozbyc siê paska z rozmiarem zdjêcia na jego miniaturce
***************************************************************************
Zmiana rozmiaru zdjêcia w IrfanView
***************************************************************************Zmiana stopnia kompresji przed zapisem zmniejszonego zdjêcia. Oczywi¶cie najpierw trzeba wybraæ z menu 'Plik' opcje 'Zapisz jako...'


W drodze eksperymentu trzeba ustaliæ najlepszy procentowy stopien kompresji dla ka¿dego zdjêcia. Przy zmianie rozmiaru do 500 pikseli w zasadzie wystarczy 50% kompresja, ale mo¿e sie okazaæ, ¿e pliki o wiêkszj gamie kolorów bêd± wymagaæ zmniejszenia stopnia kompresji. Dzia³a to tak. 1% najwiêksza (niestosowana) - 100% najmniejsza (plik bez kompresji). Tu nie ma pomy³ki w zapisie :D


POWODZENIA :D :D :D
_________________
pozdrawiam
weboo
 
 
weboo 
Administrator forum
ROD '¦l±zaczka'


Do³±czy³: 28 Sty 2005
Posty: 4837
Sk±d: Mys³owice

Wys³any: 17-04-2005, 23:46   Re: Wstawianie zdjêæ na forum

Wstawianie zdjêæ na forum - przepis LUNKI

Aby umie¶cic fotkê ze swojego kompa musisz najpierw umie¶cic ja w sieci ..a wiêc najlepiej zalo¿yc swoj w³asny album ..np. na Onecie( ja tam mam ..ale mozliwosci jest wiele)
Jak to zrobiæ?
KLiknij na Onet...tam na pierwszej stronie znajdziesz wykaz tematów...m.in.foto....oto link:
http://foto.onet.pl/albumy/

Wejdz na te strone i dalej juz wszystko bedziesz mia³ zapisane jak postepowaæ.
Kiedy ju¿ za³ozysz album ....bedziesz mógl ze swojego kompa wklejac tam swoje zdjêcia ...ale pomniejszone do 600 pixeli.
..............................
I drugi temat....Jak wklejac obrazki z netu na forum. Czy tak?
Ju¿ wyja¶niam.....
Znajdujesz ³adny obrazek gdzie¶ w sieci
* klikasz na niego prawym przyciskiem myszki
*otwiera siê lista napisów......
* wybierasz z listy ostatni napis "W³a¶ciwo¶ci"
*klikasz na niego
*otwiera sie nastepna lista
*szukasz napisu "adres"
* kopiujesz ten adres
Potem pisz±c post .....klikasz znacznik:
[img] .......adres , ktory skopiowa³es ....i znowu [/img]

...(adres z Twojego zdjêcia musi sie znajdowaæ miêdzy [img]..a[/img]
_________________
pozdrawiam
weboo
 
 
weboo 
Administrator forum
ROD '¦l±zaczka'


Do³±czy³: 28 Sty 2005
Posty: 4837
Sk±d: Mys³owice

Wys³any: 26-04-2005, 19:07   Wstawianie zdjêæ na forum - nowe

PO zmianie oprogramownia zmieni³ siê trochê sposób wstawiania linków do zdjêæ na forum.
Ca³a reszta bez zmian.
W tej chwili by wstawic link do zdjêcia na forum nale¿y:

Klikn±c w znacznik [img]


po czym otworzy sie okno JavaScript do wpisania adresu zdjêcia (obrazka)
Zauwa¿cie, ¿e pierwszy cz³on adresu (ten wymagany) ju¿ jest wpisany. Teraz nale¿y tylko wpisaæ adres do pliku zdjêcia (obrazka) zaczynaj±cy siê od "www."


tak ma wygl±daæ pe³ny wpis adresu do zdjêcia (obrazka)


teraz wystarczy ju¿ klikn±æ w przycisk "OK" w okienku JavaScript i pe³ny adres zostanie wstawiony do naszego postu. Bêdzie wygl±daæ tak. Mo¿na jeszcze sprawdzic na podgl±dzie czy nie pope³nili¶my b³êdu i wysy³amy post na forum.


Wszystko jest proste i jasne. U³atwieniem jest, ¿e nie musimy zamykaæ znacznika [img] o czym nie zawsze wszyscy pamiêtali.
_________________
pozdrawiam
weboo
 
 
weboo 
Administrator forum
ROD '¦l±zaczka'


Do³±czy³: 28 Sty 2005
Posty: 4837
Sk±d: Mys³owice

Wys³any: 22-05-2005, 23:36   Re: Wstawianie zdjêæ na forum

Przestrzeganie praw autorskich jest obowi±zkiem ka¿dego u¿ytkownika tego forum.

Ta ¿elazna zasada odnosi siê tak¿e do hotlinkowanych na forum zdjêæ. Ka¿dy mo¿e bez przeszkód wstawiaæ linki do zdjêæ w³asnych, ale ju¿ wstawienie linku do zdjêcia z innej strony www wymaga uzyskania na to zgody jego autora.

Je¿eli uzytkownik sam stara siê o uzyskanie zgody na hotlinkowanie i tak± zgodê otrzyma, musi to byæ wyra¼ne opisane przy linkowanym zdjêciu.

Je¿eli linkujemy zdjêcia ze stron www, co do których uzyska³em zbiorow± zgodê dla wszystkich zarejestrowanych u¿ytkowników tego forum, nale¿y postêpowaæ zgodnie z podanymi instrukcjami. Instrukcje te mog± byc ró¿ne, w zale¿no¶ci od uwarunkowañ stawianych przez autorów i w ka¿dym przypadku bêd± podane do wiadomo¶ci u¿ytkowników forum.

Uzyskane zgody zbiorowe dotycz± tylko wyszczególnionych w tym miejscu serwisów www i autorów zdjêæ.
Hotlinkowanie zdjêæ autorów nie wymienionych w tym miejscu jest zabronione, chyba, ¿e u¿ytkownik uzyska indywidualn± zgodê takiego autora.
Fakt ten jednak musi byæ wyra¼nie odnotowany przy linkowanym zdjêciu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Forum dzia³kowców" uzyska³o zbiorow± zgodê na hotlinkowanie zdjêæ z nastêpuj±cych serwisów:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Atlas ro¶lin naczyniowych Polski - Marka Snowarskiego
Z tego atlasu mo¿na hotlinkowaæ TYLKO i WY£¡CZNIE zdjêcia nastêpuj±cych autorów:

  1. Marka Snowarskiego.
  2. Antoniego Mielnikow
  3. Macieja Romañskiego
  4. Barbary £otockiej
  5. Moniki Fabiañskiej
  6. B³a¿eja Gierczyk
  7. Krzysztofa Michalak


Ka¿de wstawione zdjêcie musi byæ opatrzone nastêpuj±cym kodem opisuj±cym:
Kod:
(c) Imiê i nazwisko autora - [url=http://www.atlas-roslin.pl]Atlas ro¶lin naczyniowych Polski[/url]

Co praktycznie wygl±da tak:

(c) Barbara £otocka - Atlas ro¶lin naczyniowych Polski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Atlas polskich grzybów - Marka Snowarskiego
Z tego atlasu mo¿na hotlinkowaæ TYLKO i WY£¡CZNIE zdjêcia nastêpuj±cych autorów:

  1. Marka Snowarskiego.


Ka¿de wstawione zdjêcie musi byæ opatrzone nastêpuj±cym kodem opisuj±cym:
Kod:
(c) Imiê i nazwisko autora - [url=http://www.grzyby.pl]Atlas polskich grzybów[/url]

Co praktycznie wygl±da tak:

(c) Marek Snowarski - Atlas polskich grzybów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:
- Zdjêcia linkowane z opisanych stron, nie posiadaj±ce opisów dok³adnie takich, jak w powy¿szej instrukcji bêd± usuwane z forum.
- Zdjêcia pochodz±ce z innych stron zamieszcane bez zgody ich autorów (je¿eli taka jest wymagana) bêd± usuwane z forum.
- Uzytkownicy nie stosuj±cy siê do powy¿szych zaleceñ bed± ostrzegani, a w przypadkach nagminnego ³amania praw autorskich usuwani z forum.
- Wszystkie uwagi i wnioski zwi±zane z tematem wstawiania zdjêæ i prawami autorskimi proszê wpisywac do w±tku: Prawa autorskie
_________________
pozdrawiam
weboo
 
 
Wy¶wietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Zmotywowani przez: Trener Mentalny - Daniel Domaradzki
modified by Przemo © 2003 phpBB Group


Fora ogrodowe: | Forum ROD "Le¶ny Barcinek" | Forum ROD "Rynia" | Forum ROD Sieros³aw 3"  | 

Inne fora o tematyce PZD: | Forum-Dzia³kowiec w Polsce | 

Okrêgowe Zarz±dy, PZD: | OZ Bydgoszcz | OZ Gdañsk | OZ Mazowiecki | OZ Podkarpacki | OZ Poznañ | OZ Szczecin | OZ ¦l±ski | PZD | 

Strony ROD: | ROD "1000 lecia PP" | ROD "A Mickiewicza" | ROD "Aronia" | ROD "Aster" | ROD "Brzoza ¦l±ska" | ROD "Bugaj"(1) | ROD "Bugaj"(2) | ROD "Bukowina" |
ROD "Bukowina" Gromadzin | ROD "Centralny" | ROD "Czarny staw" | ROD "Czeremcha" | ROD "Dêbniki" | ROD "Elektrochem" | ROD "Ina" | ROD "Jacek" |
ROD "Jantar" | ROD "Jarzynka" | ROD "Jaskó³ka" | ROD "Jutrzenka" | ROD "Kaczorownia" | ROD "Kalina" | ROD "Kazanie" | ROD "Kmita" |
ROD "Kolejarz" | ROD "Krzekowo" | ROD "KS.Dzier¿onia" | ROD "Le¶ny Barcinek" | ROD "M.Drzyma³y" | ROD "Metalowiec" | ROD "Mi³ek" | ROD "Modrzew" |
ROD "Mostostal" | ROD "Nad jeziorem" | ROD "Nagietek" | ROD "Olszynka" | ROD "Otowo" | ROD "Partynice" | ROD "Pienista" | ROD "Pod bryz±" |
ROD "Pod kominem" | ROD "Pod lasem" | ROD "Podzamcze" | ROD "Polanki" | ROD "Przylesie" | ROD "Rekreacja"  | ROD "Raków" | ROD "Relaks-Hrubieszów" |
ROD "Relaks-Pruszków" | ROD "Ró¿a" | ROD "Rynia" | ROD "Sarenka 2" | ROD "Sielanka" | ROD "Sieros³aw 2" | ROD "Sieros³aw 3" | ROD "Skowronek" |
ROD "S³oneczny Stok" | ROD "S³oñce" | ROD "Spo³emowiec" | ROD "Stokrotka" | ROD "Wi¶niewo" | ROD "Wilanów" | ROD "Wodnik" |
ROD "Wyspa Pucka" | ROD "Wzgórza Lgiñskie" | ROD "Zachêta" | ROD "Zachód" | ROD "Zacisze" | ROD "Zdrój" | ROD "Zetorek" | ROD "Zjednoczenie" |
ROD "¯wirek" | 

Stowarzyszenia Ogrodowe: | Stowarzyszenie Ogród "Bia³a brzoza" |