"Forum dzia³kowców"


FAQFAQ  SzukajSzukaj  U¿ytkownicyU¿ytkownicy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
(3kB) (3kB) (3kB) (3kB)     (3kB) Pozycjonowanie Stron UK
"Forum dzia³kowców" Strona G³ówna
"Forum dzia³kowców" - Warunki Rejestracji
We write on forum in polish only and we use polish diacritics

1. Forum dyskusyjne dzia³kowców, to forum prywatne, dostêpne dla wszystkich mi³o¶ników ogrodnictwa, a jego podstawowym celem jest umo¿liwienie wymiany do¶wiadczeñ w uprawie ro¶lin i ich ochrony oraz zagospodarowania dzia³ek, w ramach obowi±zuj±cych przepisów Polskiego Zwi±zku Dzia³kowców.

2. W³a¶ciciel (administrator) strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno¶ci za merytoryczn± warto¶æ i tre¶æ wypowiedzi uczestników FORUM. Uczestnik „Forum dzia³kowców” publikuje swoje komentarze, opinie i wypowiedzi wy³±cznie na w³asn± odpowiedzialno¶æ i wyra¿a zgodê na ich publikacjê na forum. Jednocze¶nie deklaruje i ma ¶wiadomo¶æ, ¿e wys³ane wiadomo¶ci staj± siê czê¶ci± forum i s± zwi±zne na stale z jego nickiem, i ich usuniêcie w przysz³o¶ci nie bêdzie mo¿liwe. Chyba, ¿e administrator postanowi inaczej.

3. Uczestnik mo¿e mieæ zarejestrowanego tylko jednego nicka na forum.

4. Na forum zabrania siê:
- umieszczania reklam komercyjnych. Wszelkie tego typu wpisy bêd± usuwane.
- naruszania praw autorskich
- umieszczania informacji niezgodnych z polskim prawem i netykiet± oraz atakowania lub obra¿ania innych u¿ytkowników, ¿artowania i na¶miewania siê z u¿ytkowników maj±cych mniejsz± wiedzê
- umieszczania w wypowiedziach s³ów wulgarnych - bez wzglêdu na to, czy w ca³o¶ci, czy w postaci gwiazdek lub innych znaczków
- nadu¿ywania opcji cytowania, a w szczególno¶ci cytowania ca³ych postów.

5. Pisanie postów i otwieranie nowych tematów:
- na forum u¿ywamy jêzyka polskiego. Posty pisane bez u¿ycia polskich znaków diakrytycznych bêd± usuwane bez ostrze¿enia.
- nowe tematy i odpowiedzi na ju¿ istniej±ce musz± byæ wpisywane w odpowiednich dla tematu forach, a nie „gdzie popadnie”
- przed stworzeniem nowego tematu lub zadaniem pytania, nale¿y przeszukaæ forum korzystaj±c z opcji „Szukaj” tak, by nie dublowaæ istniej±cych ju¿ w±tków
- nale¿y przestrzegaæ zasady; jeden temat - jeden problem/pytanie. Nie wolno umieszczaæ ró¿nych pytañ w jednym temacie
- temat postu powinien odzwierciedlaæ jego tre¶æ. Nie wolno wstawiaæ nic nie mówi±cych hase³ np. „Proszê o pomoc” czy „Mam problem”
- w tre¶ci postu trzeba byæ precyzyjnym, udzielaæ odpowiedzi zgodnych z tematem, tak by ka¿dy j± zrozumia³, a jej pó¼niejsze odszukanie by³o u³atwione
- nale¿y staraæ siê unikaæ b³êdów ortograficznych i literówek, a ju¿ istniej±ce poprawiaæ korzystaj±c z opcji „Zmieñ”, która dostêpna jest bez ograniczeñ.
Posty zawieraj±ce ra¿ace b³êdy ortograficzne bêd± usuwane z forum bez ostrze¿enia.

6. Administrator i moderatorzy maj± prawo do usuwania b±d¼ redagowania wypowiedzi naruszaj±cych regulamin, dobra osobiste, dobre obyczaje, obra¼liwych, wulgarnych, napastliwych, j±trz±cych, odbiegaj±cych od tematyki forum, sprzecznych z prawem, wzywaj±cych do nienawi¶ci rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy te¿ propaguj±cych przemoc, bez powiadamiania autora i bez t³umaczenia powodów takiej decyzji.

7. Usuniête posty/tematy zostan± przesuniête do kosza (kompostownika) gdzie bêd± widoczne tylko dla zarejestrowanych u¿ytkowników, a po 14 dniach zostan± bezpowrotnie usuniête.

8. Uczestnicy zarejestrowani na forum, którzy nie aktywowali swojego konta w ci±gu 3 miesiêcy od dnia rejestracji zostan± usuniêci z listy u¿ytkowników. Usuniêcie z listy nie pozbawia mo¿liwo¶ci ponownej rejestracji.

9. Zarejestrowani uczestnicy forum, którzy aktywowali swoje konto ale nie dokonali w okresie 6 miesiêcy ¿adnego wpisu zostan± usuniêci z listy u¿ytkowników. Usuniêcie z listy nie pozbawia mo¿liwo¶ci ponownej rejestracji.

10. Uczestnicy naruszaj±cy ra¿±co regulamin forum bêd± pozbawiani czasowo dostêpu do forum i otrzymaj± ostrze¿enia. Ograniczenie dostêpu do forum mo¿e rozci±gaæ siê od jednego forum tematycznego na ca³e „Forum dzia³kowców”, w zale¿no¶ci od wagi przewinienia, a¿ do trwa³ego usuniêcia z listy u¿ytkowników forum, bez prawa ponownej rejestracji. W ra¿±cych przypadkach naruszenia regulaminu u¿ytkownik mo¿e zostaæ trwale usuniêty z listy, z pominiêciem ograniczeñ dostêpu.

11. W³a¶ciciel strony zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszystkie zmiany staj± siê obowi±zuj±ce w momencie ich publikacji na forum.

12. Decyduj±cy g³os we wszystkich sprawach spornych ma administrator forum

Jako u¿ytkownik zgadzasz siê, ¿e wszystkie informacje, które wpiszesz bêd± przechowywane w bazie danych. Informacje te nie bêd± podawane bez twojej zgody ¿adnym osobom ani podmiotom trzecim, jednak¿e webmaster, administrator i moderatorzy nie bêd± obarczeni odpowiedzialno¶ci± za w³amania hackerskie prowadz±ce do pozyskania tych danych.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawieraj± ¿adnych informacji, które poda³e¶ i s³u¿± jedynie u³atwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz has³a (i dla przes³ania nowego has³a, gdyby¶ zapomnia³ stare). W ka¿dej chwili mo¿esz zmieniæ ustawienia przechowywania cookies w Twojej przegl±darce. Tu znajdziesz instrukcjê, jak to zrobiæ: Jak wy³±czyæ pliki cookies

Klikaj±c odno¶nik Rejestracja na dole zgadzasz siê na te warunki.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group


Fora ogrodowe: | Forum ROD "Le¶ny Barcinek" | Forum ROD "Rynia" | Forum ROD Sieros³aw 3"  | 

Inne fora o tematyce PZD: | Forum-Dzia³kowiec w Polsce | 

Okrêgowe Zarz±dy, PZD: | OZ Bydgoszcz | OZ Gdañsk | OZ Mazowiecki | OZ Podkarpacki | OZ Poznañ | OZ Szczecin | OZ ¦l±ski | PZD | 

Strony ROD: | ROD "1000 lecia PP" | ROD "A Mickiewicza" | ROD "Aronia" | ROD "Aster" | ROD "Brzoza ¦l±ska" | ROD "Bugaj"(1) | ROD "Bugaj"(2) | ROD "Bukowina" |
ROD "Bukowina" Gromadzin | ROD "Centralny" | ROD "Czarny staw" | ROD "Czeremcha" | ROD "Dêbniki" | ROD "Elektrochem" | ROD "Ina" | ROD "Jacek" |
ROD "Jantar" | ROD "Jarzynka" | ROD "Jaskó³ka" | ROD "Jutrzenka" | ROD "Kaczorownia" | ROD "Kalina" | ROD "Kazanie" | ROD "Kmita" |
ROD "Kolejarz" | ROD "Krzekowo" | ROD "KS.Dzier¿onia" | ROD "Le¶ny Barcinek" | ROD "M.Drzyma³y" | ROD "Metalowiec" | ROD "Mi³ek" | ROD "Modrzew" |
ROD "Mostostal" | ROD "Nad jeziorem" | ROD "Nagietek" | ROD "Olszynka" | ROD "Otowo" | ROD "Partynice" | ROD "Pienista" | ROD "Pod bryz±" |
ROD "Pod kominem" | ROD "Pod lasem" | ROD "Podzamcze" | ROD "Polanki" | ROD "Przylesie" | ROD "Rekreacja"  | ROD "Raków" | ROD "Relaks-Hrubieszów" |
ROD "Relaks-Pruszków" | ROD "Ró¿a" | ROD "Rynia" | ROD "Sarenka 2" | ROD "Sielanka" | ROD "Sieros³aw 2" | ROD "Sieros³aw 3" | ROD "Skowronek" |
ROD "S³oneczny Stok" | ROD "S?o?ce" | ROD "Spo³emowiec" | ROD "Stokrotka" | ROD "Wi¶niewo" | ROD "Wilanów" | ROD "Wodnik" |
ROD "Wyspa Pucka" | ROD "Wzgórza Lgiñskie" | ROD "Zachêta" | ROD "Zachód" | ROD "Zacisze" | ROD "Zdrój" | ROD "Zetorek" | ROD "Zjednoczenie" |
ROD "¯wirek" | 

Stowarzyszenia Ogrodowe: | Stowarzyszenie Ogród "Bia³a brzoza" |