"Forum dzia³kowców"


FAQFAQ  SzukajSzukaj  U¿ytkownicyU¿ytkownicy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
(3kB) (3kB) (3kB) (3kB)     (3kB) Pozycjonowanie Stron UK
FAQ
Problemy Logowania i Rejestracji
Dlaczego nie mogê siê zalogowaæ?
Dlaczego w ogóle muszê siê rejestrowaæ?
Dlaczego wci±¿ jestem wylogowywany?
Jak mogê zapobiec wy¶wietlaniu mojej ksywki na li¶cie obecnych u¿ytkowników?
Zarejestrowa³em siê ale nie mogê siê zalogowaæ!
Rejestrowa³em siê kiedy¶ ale nie mogê siê ju¿ logowaæ!
Zgubi³em moje has³o!

Preferencje i Ustawienia U¿ytkowników
Jak mogê zmieniæ swoje ustawienia?
Czasy nie s± w³a¶ciwe!
Zmieni³em strefê czasow± ale czasy s± nadal nieprawid³owe!
Mojego jêzyka nie ma na li¶cie!
Jak mogê wy¶wietliæ obrazek pod moj± ksywk±?
Jak mogê zmieniæ swoj± rangê?
Kiedy klikam odno¶nik email, forum wymaga logowania

Problemy z Pisaniem
Jak mogê napisaæ temat na forum?
Jak mogê zmieniæ lub usun±æ post?
Jak mogê dodaæ podpis do mojego postu?
Jak mogê utworzyæ ankietê?
Jak mogê zmieniæ lub usun±æ ankietê?
Dlaczego nie mam dostêpu do forum?
Dlaczego nie mogê g³osowaæ w ankietach?

Formatowanie i Typy Tematów
Czym jest BBCode?
Czy mogê u¿ywaæ HTML?
Czym s± U¶mieszki?
Czy mogê dodawaæ Obrazki?
Czym s± Og³oszenia?
Czym s± Tematy Przyklejone?
Czym s± Tematy Zablokowane?

Poziomy U¿ytkowników i Grupy
Kim s± Administratorzy?
Kim s± Moderatorzy?
Czym s± Grupy U¿ytkowników?
Jak mogê do³±czyæ do Grupy?
Jak mogê zostaæ Moderatorem Grupy?

Prywatne Wiadomo¶ci
Nie mogê wysy³aæ prywatnych wiadomo¶ci!
Wci±¿ dostajê niechciane prywatne wiadomo¶ci!
Dosta³em spam lub obra¼liwy email od kogo¶ z tego forum!

Sprawy phpBB 2
Kto napisa³ ten skrypt?
Dlaczego funkcja X nie jest dostêpna?
Z kim mam siê skontaktowaæ w sprawach nadu¿yæ i prawnych dotycz±cych tego forum?

Punkty pomóg³/pomog³a
Czym s± punkty pomóg³/pomog³a?
Kto mo¿e dawaæ punkty pomóg³/pomog³a?
Dlaczego na niektórych forach pod moim avatarem nie s± wy¶wietlane punkty pomóg³/pomog³a?
Jak mogê sprawdziæ liczbê i inne informacje zwi±zane z punktami, które posiadam ja i inni u¿ytkownicy?
W jaki sposób mogê daæ u¿ytkownikowi punkt pomóg³/pomog³a?
Ile mogê wystawiæ punktów w jednym temacie?

Ostrze¿enia - system kar dla u¿ytkowników
Czym s± ostrze¿enia?
Kto mo¿e dawaæ i usuwaæ ostrze¿enia?
Co oznaczaj± warto¶ci ostrze¿eñ (np. 1/3/6)?
Jak sprawdziæ kto i dlaczego da³ mi ostrze¿enie?
Czy jest mo¿liwo¶æ reklamacji?

Za³±czniki
W jaki sposób mogê dodaæ za³±czniki?
W jaki sposób mogê dodaæ za³±cznik po napisaniu postu?
W jaki sposób skasowaæ za³±cznik?
W jaki sposób mogê zaktualizowaæ komentarz?
Dlaczego mój za³±cznik nie jest widoczny w po¶cie?
Dlaczego nie mogê dodawaæ za³±czników?
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mogê dodaæ za³±cznika.
Dlaczego nie mogê skasowaæ za³±czników?
Dlaczego nie mogê ¶ci±gaæ/ogladaæ za³±czników?
Co powinienem zrobiæ je¶li znajdê nielegalny za³±cznik?

 

Problemy Logowania i Rejestracji
Dlaczego nie mogê siê zalogowaæ?
A zarejestrowa³e¶ siê? Naprawdê musisz siê zarejestrowaæ aby móc siê logowaæ. A mo¿e zosta³e¶ wyrzucony z forum (je¶li tak siê sta³o zobaczysz odpowiedni± informacjê)? W takim wypadku skontaktuj siê z webmasterem lub administratorem forum aby poznaæ powód tego. Je¿eli zarejestrowa³e¶ siê, nie zosta³e¶ wyrzucony a i tak nie mo¿esz siê logowaæ sprawd¼ ponownie swój login i has³o. Zazwyczaj to w³a¶nie b³êdny login lub has³o s± problemem, ale je¶li tak nie jest skontaktuj siê z administratorem forum, gdy¿ problem mo¿e le¿eæ po stronie b³êdnej konfiguracji skryptu.
Powrót do góry
Dlaczego w ogóle muszê siê rejestrowaæ?
Byæ mo¿e nie musisz, zale¿y to od administratora forum czy musisz siê rejestrowaæ by móc siê wypowiedzieæ. Jednak¿e rejestracja da ci dostêp do dodatkowych funkcji niedostêpnych dla go¶ci, takich jak w³asny avatar, prywatne wiadomo¶ci, wysy³anie emaili, subskrypcja grup u¿ytkowników itd. Rejestracja zajmuje tylko chwilê i naprawdê zalecamy jej dokonanie.
Powrót do góry
Dlaczego wci±¿ jestem wylogowywany?
Je¿eli nie zaznaczysz opcji Loguj mnie automatycznie podczas logowania na forum bêdziesz zawsze wylogowywany po pewnym czasie. To zapobiega wykorzystaniu twojego konta przez kogokolwiek innego. Aby pozostawaæ zalogowanym zaznacz powy¿sz± opcjê. Nie jest to zalecane, gdy korzystasz z publicznego komputera, np. w bibliotece, kawiarni internetowej czy na uczelni.
Powrót do góry
Jak mogê zapobiec wy¶wietlaniu mojej ksywki na li¶cie obecnych u¿ytkowników?
W swoim profilu znajdziesz opcjê Ukryj moj± obecno¶æ na forum. Je¿eli j± w³±czysz bêdziesz widoczny na li¶cie tylko dla administratorów oraz dla siebie. Bêdziesz liczony jako u¿ytkownik ukryty.
Powrót do góry
Zarejestrowa³em siê ale nie mogê siê zalogowaæ!
Na pocz±tek sprawd¼ czy wpisujesz poprawny login i has³o. Je¿eli te s± w porz±dku to problemem mo¿e byæ jedna z dwóch rzeczy. Je¿eli w³±czone s± funkcje COPPA i klikn±³e¶ odno¶nik Mam mniej ni¿ 13 lat podczas rejestracji musisz post±piæ zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Je¿eli tak nie jest to mo¿e twoje konto wymaga aktywacji? Niektóre fora wymagaj± aktywacji wszystkich nowych kont, albo przez samych u¿ytkowników, albo przez administratora, zanim mo¿na siê na nie logowaæ. Po rejestracji powiniene¶ otrzymaæ wiadomo¶æ czy wymagana jest aktywacja. Je¿eli otrzyma³e¶ email postêpuj zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, a je¶li nie otrzyma³e¶ email'a, to czy jeste¶ pewien, ¿e poda³e¶ w³a¶ciwy adres? Jednym z powodów wykorzystania aktywacji jest redukcja dostêpu do forum osób nieporz±danych, które zechc± je spamowaæ lub obra¿aæ u¿ytkowników. Je¿eli jeste¶ pewien, ¿e poda³e¶ w³a¶ciwy email spróbuj skontaktowaæ siê z administratorem forum.
Powrót do góry
Rejestrowa³em siê kiedy¶ ale nie mogê siê ju¿ logowaæ!
Najbardziej prawdopodobne powody takiego stanu to: wpisa³e¶ niew³a¶ciwy login i has³o (poszukaj email'a, który dosta³e¶ po rejestracji) lub administrator usun±³ twoje konto z jakiego¶ powodu. Byæ mo¿e sta³o siê tak, poniewa¿ nic nie napisa³e¶? Czêsto administratorzy usuwaj± u¿ytkowników, którzy w ogóle nic nie napisali aby zmniejszyæ rozmiar bazy danych. Spróbuj zarejestrowaæ siê ponownie i b±d¼ aktywny w dyskusjach.
Powrót do góry
Zgubi³em moje has³o!
Nie panikuj! Twoje has³o co prawda nie mo¿e zostaæ odzyskane, ale mo¿na je wyczy¶ciæ. Aby to zrobiæ przejd¼ na stronê logowania i kliknij Zapomnia³em has³a, oraz postêpuj zgodnie z podanymi instrukcjami a szybko wrócisz na forum
Powrót do góry

Preferencje i Ustawienia U¿ytkowników
Jak mogê zmieniæ swoje ustawienia?
Wszystkie twoje ustawienia (je¶li jeste¶ zarejestrowany) s± przechowywane w bazie danych. Aby je zmieniæ kliknij w odno¶nik Profil (najczê¶ciej znajduje siê na górze strony, chocia¿ nie zawsze). To pozwoli ci zmieniæ wszystkie ustawienia.
Powrót do góry
Czasy nie s± w³a¶ciwe!
Podane czasy s± prawie na pewno w³a¶ciwe, ale byæ mo¿e widzisz czasy ze strefy czasowej innej ni¿ twoja. Je¿eli tak jest, to powiniene¶ zmieniæ ustawienia twojego profilu, wybieraj±c strefê czasow± odpowiedni± dla twojego obszaru. Pamiêtaj, ¿e zmiana strefy czasowej, jak wiêkszo¶æ ustawieñ, mo¿e byæ dokonana jedynie przez u¿ytkowników zarejestrowanych. Je¶li wiêc jeszcze siê nie zarejestrowa³e¶, teraz jest dobry moment, ¿eby to zrobiæ.
Powrót do góry
Zmieni³em strefê czasow± ale czasy s± nadal nieprawid³owe!
Je¿eli jeste¶ pewien, ¿e ustawienia twojej strefy czasowej s± poprawne problemem mo¿e byæ czas letni. Forum nie jest zaprojektowane do osb³ugi zmian miêdzy czasem zimowym i letnim, wiêc w okresie obowi±zywania czasu letniego podane czasy mog± ró¿niæ siê o godzinê od prawdziwych.
Powrót do góry
Mojego jêzyka nie ma na li¶cie!
Najbardziej prawdopodobne powody to albo poniewa¿ administrator nie zainstalowa³ twojego jêzyka albo program nie zosta³ jeszcze przet³umaczony na twój jêzyk. Spróbuj spytaæ siê administratora forum, czy mo¿e zainstalowaæ odpowiedni jêzyk, a je¶li t³umaczenie nie istnieje mo¿esz sam je zrobiæ. Wiêcej informacji znajdziesz na stronie Grupy phpBB (odno¶nik znajdziesz na dole strony).
Powrót do góry
Jak mogê wy¶wietliæ obrazek pod moj± ksywk±?
Pod twoj± nazw± u¿ytkownika przy czytaniu postów mog± byæ dwa obrazki. Pierwszy jest zwi±zany z twoj± rang±, zwykle ma formê gwiazdek lub innych znaczków pokazuj±cych jak du¿o napisa³e¶ postów lub jaki masz na nich status. Pod nim mo¿e znajdowaæ siê wiêkszy obrazek nazywany Avatarem, który z regu³y dla ka¿dego jest inny. To od administratora zale¿y czy zechce udostêpniæ funkcje Avatartów i w jaki sposób je udostêpni. Je¿eli nie mo¿esz z nich korzystaæ, to taka jest decyzja administratora i do niego mo¿esz kierowaæ pytania o jej powód (na pewno jest dobry!)
Powrót do góry
Jak mogê zmieniæ swoj± rangê?
Przewa¿nie nie mo¿esz zmieniæ nazwy swojej rangi (pojawiaj± siê one pod nazw± u¿ytkownika przy przegl±daniu tematu, oraz w twoim profilu, zale¿nie od szablonu). Wiêkszo¶æ for u¿ywa rang aby zaznaczyæ liczbê postów, które napisa³e¶, i aby wyró¿niæ konkretne osoby, np. moderatorzy czy administratorzy mog± mieæ specjaln± rangê. Prosimy nie pisaæ specjalnie postów tylko po to, aby otrzymaæ wy¿sz± rangê. W takim wypadku moderator lub administrator po prostu rêcznie j± zmniejszy.
Powrót do góry
Kiedy klikam odno¶nik email, forum wymaga logowania
Jedynie zarejestrowani u¿ytkownicy mog± wysy³aæ email przez wbudowany w forum system (je¿eli admin go w³±czy³). Jest tak aby zapobiec niew³a¶ciwemu wykorzystaniu adresów na forum przez anonimowych u¿ytkowników.
Powrót do góry

Problemy z Pisaniem
Jak mogê napisaæ temat na forum?
To proste, kliknij w odpowiedni temat na jedym z for lub tematów. Mo¿liwe, ¿e bêdziesz musia³ siê zarejestrowaæ zanim bêdziesz móg³ co¶ napisaæ; twoje uprawnienia s± wypisane na dole stron for i tematów (lista Mo¿esz pisaæ nowe tematy, Mo¿esz g³osowaæ w ankietach, itp.)
Powrót do góry
Jak mogê zmieniæ lub usun±æ post?
Je¿eli nie jeste¶ administratorem lub moderatorem forum mo¿esz jedynie zmieniaæ lub usuwaæ w³asne posty. Aby zmieniæ post (czasem jest to mo¿liwe jedynie przez jaki¶ czas po jego napisaniu) kliknij w przycisk zmieñ przy danym po¶cie. Je¿eli kto¶ ju¿ na niego odpowiedzia³ po edycji pod postem pojawi siê tekst drobnymi literami informuj±cy, ile razy dany post zmieniano. Nie zostanie on dodany je¶li kto¶ ju¿ odpowiedzia³ na post, lub je¶li zosta³ on zmieniony przez administratorów lub moderatorów (powinni oni powiadomiæ co zmienili i dlaczego). Pamiêtaj, ¿e zwykli u¿ytkownicy nie mog± usun±æ postu, na który kto¶ ju¿ odpowiedzia³.
Powrót do góry
Jak mogê dodaæ podpis do mojego postu?
Aby dodaæ podpis do wiadomo¶ci musisz najpierw go stworzyæ w swoim profilu. Kiedy ju¿ to zrobisz mo¿esz zaznaczyæ pole Dodaj podpis przy formularzu wysy³ania postu, aby dodaæ podpis. Mo¿esz tak¿e domy¶lnie dodawaæ podpis do wszystkich swoich postów zaznaczaj±c odpowiedni± opcjê w swoim profilu (przy czym ka¿dorazowo pisz±c post mo¿esz zadecydowaæ o nie dodawaniu do niego podpisu, przez odznaczenie pola w formularzu wysy³ania)
Powrót do góry
Jak mogê utworzyæ ankietê?
Tworzenie ankiet jest proste, kiedy piszesz nowy temat (lub zmieniasz pierwszy post w temacie, je¶li masz do tego uprawnienia) powiniene¶ zobaczyæ formularz Dodaj Ankietê pod g³ównym polem wiadomo¶ci (je¿eli nie widzisz go, to prawdopodobnie nie masz uprawnieñ do tworzenia ankiet). Musisz wpisaæ tytu³ ankiety i podaæ przynajmniej dwie opcje (kolejne opcje mo¿esz dodawaæ przyciskiem Dodaj opcjê). Mo¿esz tak¿e wyznaczyæ limit czasowy dla ankiety, ustaw 0 dla niekoñcz±cej siê. Liczba mo¿liwych do ustawienia opcji jest okre¶lana przez administratora.
Powrót do góry
Jak mogê zmieniæ lub usun±æ ankietê?
Podobnie jak z postami, ankiety mog± byæ zmieniane jedynie przez ich twórców, moderatorów lub administratorów. Aby zmieniæ ankietê musisz zmieniæ pierwszy post w danym temacie (z którym zawsze zwi±zana jest ankieta). Je¿eli nikt jeszcze nie g³osowa³ u¿ytkownicy mog± usun±æ ankietê lub zmieniaæ któr±kolwiek z opcji, jednak¿e je¶li zosta³y ju¿ oddane g³osy tylko moderatorzy i administratorzy mog± ankietê zmieniæ lub usun±æ. Jest to ustawione w ten sposób aby zapobiec fa³szowaniu ankiet przez zmianê opcji w po³owie g³osowania.
Powrót do góry
Dlaczego nie mam dostêpu do forum?
Nietóre fora mog± byæ przeznaczone dla konkretnych u¿ytkowników lub grup. Aby przegl±daæ, czytaæ, pisaæ itp. mo¿e byæ potrzebna specjalna autoryzacja. Dostêpu do nich mog± udzieliæ jedynie moderatorzy forum oraz administratorzy i z nimi powiniene¶ siê skontaktowaæ.
Powrót do góry
Dlaczego nie mogê g³osowaæ w ankietach?
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± g³osowaæ w ankietach (aby zapobiec fa³szowaniu wyników). Je¿eli zarejestrowa³e¶ siê i nadal nie mo¿esz g³osowaæ, prawdopodobnie nie masz odpowiednich uprawnieñ.
Powrót do góry

Formatowanie i Typy Tematów
Czym jest BBCode?
BBCode jest specjaln± implementacj± HTML'a, a mo¿liwo¶æ jego u¿ywania jest uzale¿niona od ustawieñ dokonanych przez administratora (mo¿esz tak¿e wy³±czaæ go dla ka¿dego postu osobno w formularzu wysy³ania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki s± zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje wiêksz± kontrolê nad tym co i jak bêdzie wy¶wietlane. Wiêcej informacji o BBCode znajdziesz w przewodniku, do którego dostaniesz siê ze strony wysy³ania postu.
Powrót do góry
Czy mogê u¿ywaæ HTML?
Zale¿y to od decyzji administratora, który ma pe³n± kontrolê nad mo¿liwo¶ci± u¿ywania HTML'a. Je¿eli mo¿esz go u¿ywaæ, prawdopodobnie tylko niektóre znaczniki bêd± dzia³a³y. Jest to podyktowane wzglêdami bezpieczeñstwa, aby zapobiec wstawianiu przez ludzi kodu, który zepsuje wygl±d strony czy sprawi inne k³opoty. Je¿eli HTML jest w³±czony, mo¿esz wy³±czyæ go dla ka¿dego postu wybieraj±c odpowiedni± opcjê w formularzu wys³ania postu.
Powrót do góry
Czym s± U¶mieszki?
U¶mieszki, albo Ikony Emocji s± ma³ymi grafikami, które mog± byæ u¿ywane do wyra¿enia jakiego¶ uczucia przez wstawienie krótkiego kodu, np. :) oznacza szczê¶cie, :( oznacza smutek. Pe³na lista ikon jest dostêpna z formularza wysy³ania postu. Spróbuj jednak nie nadu¿ywaæ tych ikon, poniewa¿ mog± spowodowaæ nieczytelno¶æ postu i moderator mo¿e zdecydowaæ o usuniêciu ich lub ca³ego postu.
Powrót do góry
Czy mogê dodawaæ Obrazki?
Jak najbardziej mo¿esz wstawiaæ obrazki do swoich postów. Jednak¿e obecnie nie istnieje mo¿liwo¶æ przesy³ania obrazków bezpo¶rednio na forum. Musisz wiêc wstawiaæ obrazki, które znajduj± siê na innym, ogólnodostêpnym serwerze, np. http://www.moj-serwer.pl/moj-obraz.gif. Nie mo¿esz wstawiaæ obrazków znajduj±cych siê na twoim komputerze (chyba ¿e jest on publicznie dostêpnym serwerem) ani obrazków przechowywanych na stronach wymagaj±cych autoryzacji, np. skrzynki pocztowe, strony chronione has³em itp. Aby wstawiæ obrazek u¿yj znacznika BBCode [img] lub odpowiedniego znacznika HTML (je¶li jest to dozwolone).
Powrót do góry
Czym s± Og³oszenia?
Og³oszenia czêsto zawieraj± istotne informacje i powiniene¶ czytaæ je gdy tylko siê pojawi±. Og³oszenia pojawiaj± siê na górze ka¿dej strony na forum, w którym zosta³y napisane. To czy mo¿esz wysy³aæ og³oszenia zale¿y od tego, jakich wymaga to uprawnieñ dostêpu, ustawianych przez administratora.
Powrót do góry
Czym s± Tematy Przyklejone?
Tematy Przyklejone pojawiaj± siê pod og³oszeniami w przegl±dzie for i tylko na pierwszej jego stronie. Najczê¶ciej s± dosyæ wa¿ne, wiêc w miarê mo¿liwo¶ci powiniene¶ je czytaæ. Podobnie jak z og³oszeniami, administrator decyduje jakie uprawnienia s± konieczne do pisania tematów przyklejonych na ka¿dym forum.
Powrót do góry
Czym s± Tematy Zablokowane?
Zablokowane Tematy s± ustawiane w ten sposób przez moderatora lub administratora. Nie mo¿esz pisaæ w nich dalszych odpowiedzi oraz ka¿da zawarta w nich ankieta jest automatycznie koñczona. Powodów dla zamkniêcia tematu mo¿e byæ bardzo wiele.
Powrót do góry

Poziomy U¿ytkowników i Grupy
Kim s± Administratorzy?
Administratorzy s± lud¼mi, którym przydzielono najwy¿szy poziom kontroli nad ca³ym forum. Mog± oni kontrolowaæ wszystkie aspekty dzia³ania forum, w³±cznie z ustawianiem uprawnieñ dostêpu, usuwaniem u¿ytkowników, tworzeniem grup, okre¶laniem moderatorów itp. Maj± tak¿e pe³ne mo¿liwo¶ci moderacji na forach.
Powrót do góry
Kim s± Moderatorzy?
Moderatorzy s± osobami (albo grupami osób), których zadaniem jest dogl±danie forum od czasu do czasu. Maj± mo¿liwo¶æ zmieniania tre¶ci lub usuwania postów oraz blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów w forum, które moderuj±. Generalnie czuwaj± aby ludzie nie schodzili z tematu w dyskusjach oraz nie publikowali nieodpowiednich materia³ow.
Powrót do góry
Czym s± Grupy U¿ytkowników?
Grupy U¿ytkowników s± sposobem, w jaki administratorzy mog± grupowaæ u¿ytkowników. Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e nale¿eæ do wielu grup (co przewa¿nie nie jest mo¿liwe w innych forach) i ka¿da grupa mo¿e mieæ w³asne prawa dostêpu. Dziêku temu administratorzy mog± ³atwo ustawiæ wielu u¿ytkowników jako moderatorów lub daæ im dostêp do prywatnego forum itp.
Powrót do góry
Jak mogê do³±czyæ do Grupy?
Aby do³±czyæ do grupy u¿ytkowników kliknij w odno¶nik grup u¿ytkowników na górze strony (zale¿nie od szablonu), gdzie mo¿esz przegl±daæ wszystkie grupy. Nie wszystkie s± dostêpne dla ka¿dego, niektóre mog± byæ zamkniête a inne mog± mieæ nawet ukryte cz³onkowstwo. Je¿eli grupa jest otwarta mo¿esz poprosiæ o cz³onkowstwo klikaj±c w odpowiedni przycisk. Twoja pro¶ba musi zostaæ zaakceptowana przez moderatora grupy, przy czym mo¿e on spytaæ o powód twojej decyzji. Prosimy nie nagabywaæ moderatora w przypadku negatywnej decyzji, ma swoje powody.
Powrót do góry
Jak mogê zostaæ Moderatorem Grupy?
Grupy u¿ytkowników s± tworzone przez administratora forum i to on wyznacza moderatora. Je¿eli jeste¶ zainteresowany stworzeniem nowej grupy powiniene¶ w pierwszej kolejno¶ci z nim siê skontaktowaæ, na przyk³ad przez prywatn± wiadomo¶æ.
Powrót do góry

Prywatne Wiadomo¶ci
Nie mogê wysy³aæ prywatnych wiadomo¶ci!
Mog± byæ tego trzy powody; nie jeste¶ zarejestrowany lub i/lub zalogowany, administrator wy³±czy³ prywatne wiadomo¶ci dla ca³ego forum lub wy³±czy³ mo¿liwo¶æ ich wysy³ania dla ciebie. W ostatnim przypadku powiniene¶ skontaktowaæ siê z administratorem i spytaæ o powód jego decyzji.
Powrót do góry
Wci±¿ dostajê niechciane prywatne wiadomo¶ci!
W przysz³o¶ci planowane jest dodanie listy ignorowanych u¿ytkowników dla systemu prywatnych wiadomo¶ci. Obecnie jednak je¶li dostajesz niechciane wiadomo¶ci od kogo¶ poinformuj o tym administratora, mo¿e on wy³±czyæ mo¿liwo¶æ wysy³ania wiadomo¶ci dla danego u¿ytkownika.
Powrót do góry
Dosta³em spam lub obra¼liwy email od kogo¶ z tego forum!
Przykro nam z tego powodu. System wysy³ania email'i tego forum zawiera funkcje umo¿liwiaj±ce odnalezienie u¿ytkowników, którzy pisz± takie listy. Prze¶lij administratorowi forum pe³n± kopiê listu, który otrzyma³e¶. Wa¿ne jest by zawiera³a wszystkie nag³ówki (w których zawarte s± informacje o nadawcy). Wtedy mo¿e on odpowiednio zadzia³aæ.
Powrót do góry

Sprawy phpBB 2
Kto napisa³ ten skrypt?
Ten program (w podstawowej formie) zosta³ stworzony, opublikowany i jest w³asno¶ci± Grupy phpBB. Rozszerzone mo¿liwo¶ci dzia³ania wykona³ Przemo Jest udostêpniany na zasadach licencji GNU General Public Licence i mo¿e byæ dowolnie dystrybuowany. Wiêcej szczegó³ów pod odno¶nikiem.
Powrót do góry
Dlaczego funkcja X nie jest dostêpna?
To oprogramowanie jest dzie³em i w³asno¶ci± Grupy phpBB. Je¿eli s±dzisz, ¿e jaka¶ funkcja powinna zostaæ do niego dodana odwied¼ stronê phpbb.com i zobacz co w tej sprawie ma do powiedzenia Grupa phpBB. Prosimy nie pisaæ pró¶b o nowe funkcje na forum z phpbb.com. Grupa wykorzystuje system SourceForge do zarz±dzania tymi pro¶bami. Poszukaj na forum opinii Grupy phpBB na temat danej funkcji, je¶li taka ju¿ tam siê znajduje, a w przeciwnym wypadku postêpuj zgodnie z podan± tam procedur± zg³aszania pro¶b.
Powrót do góry
Z kim mam siê skontaktowaæ w sprawach nadu¿yæ i prawnych dotycz±cych tego forum?
Powiniene¶ skontaktowaæ siê z administratorem forum. Je¿eli nie mo¿esz dowiedzieæ siê kto nim jest spróbuj skontaktowaæ siê z którym¶ z moderatorów forum i jego spytaæ do kogo siê zwróciæ. Je¿eli nadal nie dostaniesz odpowiedzi skontaktuj siê z w³a¶cicielem domeny (poszukaj go przez whois) lub, je¶li strona jest na serwerze darmowych kont (republika.pl, wp.pl, hg.pl, phg.pl itp.) skontaktuj siê z dzia³em nadu¿yæ firmy zarz±dzaj±cej serwerem. Pamiêtaj, ¿e Grupa phpBB nie ma ¿adnej kontroli i nie mo¿e byæ w ¿aden sposób odpowiedzialna za to jak, gdzie i przez kogo u¿ywane jest forum. Nie ma sensu kontaktowaæ siê z Grup± phpBB w sprawach prawnych nie zwi±zanych bezpo¶rednio ze stron± phpbb.com lub oprogramowaniem phpBB. Je¶li napiszesz do Grupy phpBB w sprawie wykorzystania skryptu przez osoby trzecie otrzymasz prawdopodobnie zwiêz³± odpowied¼ lub te¿ nie otrzymasz jej wcale.
Powrót do góry

Punkty pomóg³/pomog³a
Czym s± punkty pomóg³/pomog³a?
Punkty pomóg³/pomog³a s± form± uznania i nagrody dla u¿ytkowników forum za po¶wiêcony czas i udzielon± pomoc innym u¿ytkownikom. Punkty pomóg³/pomog³a nie powinny byæ w ¿aden sposób egzekwowane przez u¿ytkowników pomagaj±cych, s± one dobrowolnym gestem. Sytuacja w jakiej mo¿na dawaæ punkty pomóg³/pomog³a jest najczê¶ciej zale¿na od regulaminu b±d¼ tematyki forum.
Powrót do góry
Kto mo¿e dawaæ punkty pomóg³/pomog³a?
Punkty pomóg³/pomog³a mo¿e daæ tylko i wy³±cznie autor tematu (u¿ytkownik, który za³o¿y³ temat) w obrêbie tego tematu.
Powrót do góry
Dlaczego na niektórych forach pod moim avatarem nie s± wy¶wietlane punkty pomóg³/pomog³a?
Punkty pomóg³/pomog³a s± wy¶wietlane tylko w tych kategoriach, forach i subforach, w których jest mo¿liwo¶æ wystawiania punktów. Je¿eli w widoku tematu pod swoim avatarem nie widzisz informacji o ilo¶ci posiadanych punktów pomóg³/pomog³a oznacza to, ¿e w tym miejscu administrator zabroni³ wystawiania punktów pomóg³/pomog³a. Punkty pomóg³/pomog³± nie s± wy¶wietlane u u¿ytkowników, którzy nie maj± na swoim koncie co najmniej jednego punktu.
Powrót do góry
Jak mogê sprawdziæ liczbê i inne informacje zwi±zane z punktami, które posiadam ja i inni u¿ytkownicy?
Liczba posiadanych punktów pomóg³/pomog³a jest wy¶wietlana w widoku tematu pod avatarem u¿ytkownika. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje odno¶nie tematów i postów, w których u¿ytkownik otrzyma³ punkty nale¿y przej¶æ do profilu u¿ytkownika i klikn±æ na liczbê punktów. Podobnie ka¿dy temat i post, w którym zosta³ wystawiony punkt pomóg³/pomog³a jest wyró¿niony spo¶ród innych tematów i postów. Wykaz najczê¶ciej pomagaj±cych osób znajduje siê te¿ w ogólnych statystykach forum.
Powrót do góry
W jaki sposób mogê daæ u¿ytkownikowi punkt pomóg³/pomog³a?
Jako autor tematu widzisz pod postem ka¿dego u¿ytkownika ikonkê z napisem 'Pomóg³', wystarczy na ni± klikn±æ i potwierdziæ wystawienie punktu. Pamiêtaj aby klikn±æ na 'Pomóg³' pod tym postem, w którym osoba Ci pomog³a.
Powrót do góry
Ile mogê wystawiæ punktów w jednym temacie?
Nie ma ograniczenia co do ilo¶ci wystawionych punktów, jednak nale¿y punkty wystawiaæ tylko i wy³±cznie osobom, które pomocy udzieli³y!
Powrót do góry

Ostrze¿enia - system kar dla u¿ytkowników
Czym s± ostrze¿enia?
Ostrze¿enia s± form± kary dla u¿ytkowników, którzy nie stosuj± siê do ogólno przyjêtych zasad na forum. Najczê¶ciej dotyczy to ³amania regulaminu.
Powrót do góry
Kto mo¿e dawaæ i usuwaæ ostrze¿enia?
Ostrze¿enia s± wystawiane przez administratora forum. Tak± mo¿liwo¶æ mog± mieæ równie¿ inne osoby odpowiedzialne za forum, np. moderatorzy.
Powrót do góry
Co oznaczaj± warto¶ci ostrze¿eñ (np. 1/3/6)?
Warto¶æ ostrze¿enia jest odzwierciedleniem restrykcji na³o¿onej na upomnianego u¿ytkownika. W zale¿no¶ci od liczby posiadanych ostrze¿eñ u¿ytkownik mo¿e zostaæ pozbawiony mo¿liwo¶ci wypowiadania siê lub wej¶cia na forum. Ostateczn± kar± dla uci±¿liwego u¿ytkownika mo¿e byæ ban. Przedzia³ liczbowy ostrze¿eñ ustala administrator, podobnie jak czas jego trwania. Przyk³ad: 1/3/6 oznacza, ¿e u¿ytkownik ma 1 ostrze¿enie na swoim koncie, zablokowanie mo¿liwo¶ci pisania postów po warto¶ci ostrze¿eñ: 3, zablokowanie mo¿liwo¶ci wej¶cia na forum po warto¶ci ostrze¿eñ: 6.

Powrót do góry
Jak sprawdziæ kto i dlaczego da³ mi ostrze¿enie?
Wystarczy wej¶æ do widoku swojego profilu i klikn±æ na liczbê odzwierciedlaj±c± warto¶æ otrzymanego ostrze¿enia. Wy¶wietli siê tabelka z informacjami na temat warto¶ci, daty i powodu otrzymania ostrze¿enia. Je¿eli nie ma informacji na temat osoby, która wystawi³a ostrze¿enie oznacza to, ¿e administrator forum wy³±czy³ tê mo¿liwo¶æ. Informacje o ostrze¿eniach mog± znajdowaæ siê te¿ pod avatarem u¿ytkownika przy jego po¶cie.
Powrót do góry
Czy jest mo¿liwo¶æ reklamacji?
Je¿eli uwa¿asz, ¿e nies³usznie dosta³e¶ ostrze¿enie zawsze mo¿esz spróbowaæ siê odwo³aæ. Prawie na ka¿dym forum jest miejsce gdzie rozmawia siê na tematy dotycz±ce spraw forum.
Powrót do góry

Za³±czniki
W jaki sposób mogê dodaæ za³±czniki?
Za³±cznik mo¿esz dodaæ wtedy kiedy piszesz nowego posta. Powiniene¶ widzieæ Za³±cz plik pod polem na pisanie posta. Je¶li nie chcesz za³±czaæ pliku do tego postu, pozostaw to pole puste. Kiedy klikniesz na guzik Przegl±daj... otworzy siê standardowe okno dialogowe twojego systemu s³u¿±ce do przegladania plików. Wybierz plik, który chcesz dodaæ do postu, zaznacz go i kliknij OK, Otwórz lub klikaj±c na niego dwa razy. Dodasz w ten sposób link do liku na twoim komputerze. Je¶li zdecydujesz siê na wpisanie komentarza w polu Komentarz za³±cznika komentarz ten stanie siê linkiem do za³±cznika. Je¿eli masz odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora forum, bêdziesz móg³ dodaæ kilka za³±czników do jednego postu w ten sam sposób dopóki nie przekroczysz maksymalnej ilo¶ci za³±czników.

Administrator forum ustawia limity dotycz±ce wielko¶ci za³anczanych plików, rodzaju rozszerzeñ oraz innch ustawieñ dotycz±cych za³±czników na forum. Pamiêtaj, ¿e twoim obowi±zkiem jest dbaæ o legalno¶æ za³anczanych plików. W przypadku, gdy obs³uga znajdzie pliki naruszaj±ce prawo b±d¼ prawa autorskie mo¿e usun±æ za³±czniki bez twojej wiedzy.

Pamiêtaj, ¿e obs³uga forum nie odpowiada za stracone dane.
Powrót do góry
W jaki sposób mogê dodaæ za³±cznik po napisaniu postu?
W celu dodania za³±cznika do instniej±cego ju¿ twojego postu, zacznij go edytowaæ. Postêpuj zgodnie z krokami dotycz±cymi za³anczania plików a nastêpnie kliknij Wy¶lij by w po¶cie pojawi³ siê za³±cznik.
Powrót do góry
W jaki sposób skasowaæ za³±cznik?
W celu skasowania za³±cznika bêdziesz musia³ edytowaæ swój post a nastêpnie klikn±æ na Usuñ za³±cznik obok za³±cznika, który chcesz skasowaæ. Za³±cznik zostanie skasowany wtedy kiedy naci¶niesz Wy¶lij w celu zakoñcenia edycji postu.
Powrót do góry
W jaki sposób mogê zaktualizowaæ komentarz?
Aby zaktualizowaæ komentarz, musisz edytowaæ swój post a nastêpnie zaktualzowaæ tekst w polu Komentarz za³±cznika i klin±æ na Aktualizuj Komentarz obok komentarza, który chcesz zaktualizowaæ w polu Za³±cz plik. Komentarz zostanie zaktualizowany wtedy kiedy naci¶niesz Wy¶lij w celu zakoñcenia edycji postu.
Powrót do góry
Dlaczego mój za³±cznik nie jest widoczny w po¶cie?
Najprawdopodobniej plik zosta³ skasowany przez obs³ugê forum poniewa¿ ³ama³ on regulamin danego forum lub rozszerzenie pliku za³±cznika nie jest ju¿ dozwolone na forum.
Powrót do góry
Dlaczego nie mogê dodawaæ za³±czników?
Najprawdopodobniej nie masz uprawnieñ do dodawania plików na danym forum lub przekroczy³e¶ limit dodanych za³±czników. Wiêcej informacji mo¿esz uzyskaæ u obs³ugi forum.
Powrót do góry
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mogê dodaæ za³±cznika.
Najprawdopodobniej Administrator forum ustawi³ limit wielko¶ci jednego pliku lub jego rozszerzenia. Sprawd¼ jaki b³±d generuje forum przy próbie wys³ania za³±cznika.
Powrót do góry
Dlaczego nie mogê skasowaæ za³±czników?
Najprawdopodobniej nie masz takich praw by kasowaæ za³±czniki na danym forum. Je¿eli czujesz, ¿e powiniene¶ je kasowaæ, zg³o¶ siê do administratora forum.
Powrót do góry
Dlaczego nie mogê ¶ci±gaæ/ogladaæ za³±czników?
Na niektórych forach dostêp do za³±czników maj± u¿ytkownicy lub grupy u¿ytkowników o specjalnych do tego prawach. Skontaktuj siê z obs³ug± forum w celu dowiedzenia siê wiêcej na temat mo¿liwo¶ci ogl±dania za³±czników.
Powrót do góry
Co powinienem zrobiæ je¶li znajdê nielegalny za³±cznik?
Powiniene¶ jak naszybciej napisaæ o tym administratorowi forum. Je¿eli nie wiesz kto jest administratorem forum, to skontaktuj siê, z którym¶ z moderatorów. Je¿eli nie dostajesz odpowiedzi to skontaktuj siê z w³a¶cicielem domeny lub serwera.
Powrót do górySkocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group


Fora ogrodowe: | Forum ROD "Le¶ny Barcinek" | Forum ROD "Rynia" | Forum ROD Sieros³aw 3"  | 

Inne fora o tematyce PZD: | Forum-Dzia³kowiec w Polsce | 

Okrêgowe Zarz±dy, PZD: | OZ Bydgoszcz | OZ Gdañsk | OZ Mazowiecki | OZ Podkarpacki | OZ Poznañ | OZ Szczecin | OZ ¦l±ski | PZD | 

Strony ROD: | ROD "1000 lecia PP" | ROD "A Mickiewicza" | ROD "Aronia" | ROD "Aster" | ROD "Brzoza ¦l±ska" | ROD "Bugaj"(1) | ROD "Bugaj"(2) | ROD "Bukowina" |
ROD "Bukowina" Gromadzin | ROD "Centralny" | ROD "Czarny staw" | ROD "Czeremcha" | ROD "Dêbniki" | ROD "Elektrochem" | ROD "Ina" | ROD "Jacek" |
ROD "Jantar" | ROD "Jarzynka" | ROD "Jaskó³ka" | ROD "Jutrzenka" | ROD "Kaczorownia" | ROD "Kalina" | ROD "Kazanie" | ROD "Kmita" |
ROD "Kolejarz" | ROD "Krzekowo" | ROD "KS.Dzier¿onia" | ROD "Le¶ny Barcinek" | ROD "M.Drzyma³y" | ROD "Metalowiec" | ROD "Mi³ek" | ROD "Modrzew" |
ROD "Mostostal" | ROD "Nad jeziorem" | ROD "Nagietek" | ROD "Olszynka" | ROD "Otowo" | ROD "Partynice" | ROD "Pienista" | ROD "Pod bryz±" |
ROD "Pod kominem" | ROD "Pod lasem" | ROD "Podzamcze" | ROD "Polanki" | ROD "Przylesie" | ROD "Rekreacja"  | ROD "Raków" | ROD "Relaks-Hrubieszów" |
ROD "Relaks-Pruszków" | ROD "Ró¿a" | ROD "Rynia" | ROD "Sarenka 2" | ROD "Sielanka" | ROD "Sieros³aw 2" | ROD "Sieros³aw 3" | ROD "Skowronek" |
ROD "S³oneczny Stok" | ROD "S?o?ce" | ROD "Spo³emowiec" | ROD "Stokrotka" | ROD "Wi¶niewo" | ROD "Wilanów" | ROD "Wodnik" |
ROD "Wyspa Pucka" | ROD "Wzgórza Lgiñskie" | ROD "Zachêta" | ROD "Zachód" | ROD "Zacisze" | ROD "Zdrój" | ROD "Zetorek" | ROD "Zjednoczenie" |
ROD "¯wirek" | 

Stowarzyszenia Ogrodowe: | Stowarzyszenie Ogród "Bia³a brzoza" |