"Forum dzia³kowców"


FAQFAQ  SzukajSzukaj  U¿ytkownicyU¿ytkownicy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
(3kB) (3kB) (3kB) (3kB)     (3kB) Pozycjonowanie Stron UK

Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Informacja o forum
Autor Wiadomo¶æ
weboo 
Administrator forum
ROD '¦l±zaczka'


Do³±czy³: 28 Sty 2005
Posty: 4837
Sk±d: Mys³owice
Wys³any: 28-01-2005, 21:12   Informacja o forum

Witam serdecznie na FORUM DZIA£KOWCÓW

------------------------

Forum jest jakie jest.

------------------------
Forum wymaga rejestracji co oznacza, ¿e niezarejestrowany uczestnik mo¿e tylko czytaæ posty umieszczone przez zarejestrowanych uczestników.

U¿ytkownik zarejestrowany musi bezpo¶rednio po rejestracji aktywowaæ konto poprzez link przes³any do niego przez oprogramowanie forum. Proszê zatem o podawanie przy rejestracji prawdziwych/poprawnych danych swojego konta e-mail.

Je¿eli nie aktywuje konta w ci±gu 90 dni zostanie automatycznie usuniêty z forum.

W polu wymagalnym "Sk±d:" nale¿y wpisaæ nazwê miejscowo¶ci b±d¼ województwo. Wszystkie inne wpisy bêd± powodowa³y usuniêcie konta, je¿eli u¿ytkownik, po interwencji administratora, nie dokona zmian.

W razie k³opotów z rejestracj± zawsze mo¿na siê zwróciæ do administratora forum pisz±c na adres dzialk@dzialkowcy.info

------------------------

Baza danych jest archiwizowana nieregularnie, a to oznacza, ¿e w przypadku awarii na serwerze nie wszystkie posty napisane na tym forum mog± zostaæ odtworzone.

------------------------

Administrator forum bêdzie ingerowa³ w ka¿dy wpis, który jego zdaniem bêdzie narusza³ postanowienia regulaminu, inne normy obyczajowe lub taki, który bêdzie mia³ zabarwienie polityczne (te szczególnie). Bêdzie to subiektywna ocena administratora, proszê zatem nie odwo³ywaæ siê do jego obiektywno¶ci.

-----------------------

W³asny tytu³, niezale¿ny od rang nadawanych przez forum, uzytkownik mo¿e ustawiaæ po napisaniu 100 postów. Maksymalna d³ugo¶æ tytu³u wynosi 35 znaków

-----------------------

Avatary mo¿na ustawiaæ po napisaniu 1 postu. Informacja techniczna w tej sprawie znajduje si± na forum powitalnym

-----------------------

Wstawianie linków


Forum umo¿liwia gromadzenie odno¶ników do ciekawych stron internetowych w dziale "Linki". Zarejestrowany u¿ytkownik mo¿e uzupe³niaæ bazê linków o swoje w³asne.

Po wci¶niêciu ikonki "Linki" u¿ytkownik zostanie przeniesiony na inny ekran. Po lewej znajdzie wszystkie dotychczas za³o¿one kategorie linków.
Jako domy¶lna wy¶wietla siê kategoria "Ogrody dzia³kowe". Po prawej widoczne s± wszystkie linki umieszczone w danej kategorii.

Wstawienie nowego linku jest proste. Nale¿y tylko klikn±æ myszk± w napis "Nowy link" pojawiaj±cy siê pod panelem z kategoriami linków, a otworzy siê kolejne okno z formularzem do wstawienia linku.

Pamietaæ tylko nale¿y o wpisaniu poprawnej i pe³nej ¶cie¿ki do strony np.
Kod:
http://www.slazaczka.webpark.pl


Wa¿ne jest by u¿ytkownik zaznaczy³ w³a¶ciw± kategoriê do której ma byæ przypisany link (po prawej stronie formularza). Je¿eli zaznaczone zostan± wszystkie, to ten sam link zostanie przypisany do wszystkich kategorii. Proszê zatem uwa¿aæ przy wype³nianiu tej czê¶ci, by nie dublowaæ niepotrzebnie linków.

Ka¿dy z u¿ytkowników ma równie¿ mo¿liwo¶æ prowadzenia swojej kategorii linków "Ulubione (nazwa uzytkownika)" w któr± mo¿e wpisywaæ linki widoczne tylko dla siebie, je¿eli nie wska¿e jednocze¶nie innej kategorii do której ma byæ przypisany link.

Nowe kategorie linków mo¿e tworzyæ tylko administrator forum

-------------------------------------------------------------------------------------

Co to jest i jak uzywaæ BBCode

BBCode

-------------------------------------------------------------------------------------

Netykieta

Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowi±zuj±cych w dyskusjach w Internecie a wiêc i na "Forum dzia³kowców".

Jak pisaæ:

- Pisz zwiê¼le i na temat.
- Zanim za³o¿ysz w±tek sprawd¼, czy temat ju¿ nie by³ omawiany. U¿yj wyszukiwarki.
- Postaraj siê, by tytu³ w±tku, który zak³adasz by³ czytelny i zrozumia³y.
- Odpowiadaj±c na post, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztê wycinaj. Nigdy nie cytuj sygnaturek (podpisów)!
- Je¶li zadajesz komu¶ pytanie, sformu³uj je precyzyjnie.

Czego unikaæ:

- Nie przeklinaj.
- Nie podszywaj siê pod innych.
- Nie publikuj og³oszeñ ani reklam! Do ich publikacji s³u¿± serwisy og³oszeniowe lub wyznaczone fora.
- Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.
- Nie publikuj w±tków niezgodnych z tematyk± danego forum.
- Nie wklejaj ca³ych cudzych wypowiedzi lub artyku³ów - wystarczy je omówiæ lub podaæ link z odpowiednim komentarzem.
- Nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, ¿e krzyczysz. Nie nadu¿ywaj tak¿e wykrzykników. Je¶li chcesz
wyró¿niæ jakie¶ s³owo lub zdanie, mo¿esz u¿yæ *gwiazdek* lub _podkre¶lenia_

Poza tym:

- Ignoruj u¿ytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Twoje odpowiedzi na ich posty tylko
ich zachêc± do dalszej dzia³alno¶ci. Wystarczy, ¿e zg³osisz ich dzia³alno¶æ administracji.
- Uwa¿aj z humorem i ironi±! Mog± byæ niezrozumia³e albo obra¼liwe. Mo¿esz u¿ywaæ "smileyów", czyli symboli oznaczaj±cych
uczucia.
- Je¶li dyskusja przerodzi siê w prywatn± wymianê pogl±dów, kontynuuj j± poza forum.
- Twoja sygnaturka (podpis), powinna mieæ co najwy¿ej cztery linie. Mo¿e zawieraæ np. imiê i nazwisko lub pseudonim, adres
e-mail, link do strony, ulubiony cytat.
- Do testów i innych æwiczeñ z klawiatura s³u¿y wy³±cznie forum testowe.
- Je¶li chcesz zwróciæ komu¶ uwagê, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj siê doradzaæ innym, a nie
wy¶miewaæ ich - ka¿dy by³ kiedy¶ pocz±tkuj±cy!

Ku przestrodze:

- pamiêtaj, ¿e tak naprawdê w internecie nikt nie jest anonimowy! Zawsze mo¿na doj¶æ do tego kto, sk±d, kiedy, gdzie i co.
- nie ma jako takich odgórnych czysto prawnych zasad obowi±zuj±cych w internecie, ani "cyberpolicji" na ka¿dym kroku, lecz
pamiêtaj, ¿e tu spo³eczno¶æ siê sama broni i te¿ nieraz mog± Ciê spotkaæ niemi³e konsekwencje ze strony innych
u¿ytkowników lub administratorów.

Przy opracowaniu wykorzystano teksty ze stron informuj±cych o netykiecie.

Administrator forum
 
 
Wy¶wietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Zmotywowani przez: Trener Mentalny - Daniel Domaradzki
modified by Przemo © 2003 phpBB Group


Fora ogrodowe: | Forum ROD "Le¶ny Barcinek" | Forum ROD "Rynia" | Forum ROD Sieros³aw 3"  | 

Inne fora o tematyce PZD: | Forum-Dzia³kowiec w Polsce | 

Okrêgowe Zarz±dy, PZD: | OZ Bydgoszcz | OZ Gdañsk | OZ Mazowiecki | OZ Podkarpacki | OZ Poznañ | OZ Szczecin | OZ ¦l±ski | PZD | 

Strony ROD: | ROD "1000 lecia PP" | ROD "A Mickiewicza" | ROD "Aronia" | ROD "Aster" | ROD "Brzoza ¦l±ska" | ROD "Bugaj"(1) | ROD "Bugaj"(2) | ROD "Bukowina" |
ROD "Bukowina" Gromadzin | ROD "Centralny" | ROD "Czarny staw" | ROD "Czeremcha" | ROD "Dêbniki" | ROD "Elektrochem" | ROD "Ina" | ROD "Jacek" |
ROD "Jantar" | ROD "Jarzynka" | ROD "Jaskó³ka" | ROD "Jutrzenka" | ROD "Kaczorownia" | ROD "Kalina" | ROD "Kazanie" | ROD "Kmita" |
ROD "Kolejarz" | ROD "Krzekowo" | ROD "KS.Dzier¿onia" | ROD "Le¶ny Barcinek" | ROD "M.Drzyma³y" | ROD "Metalowiec" | ROD "Mi³ek" | ROD "Modrzew" |
ROD "Mostostal" | ROD "Nad jeziorem" | ROD "Nagietek" | ROD "Olszynka" | ROD "Otowo" | ROD "Partynice" | ROD "Pienista" | ROD "Pod bryz±" |
ROD "Pod kominem" | ROD "Pod lasem" | ROD "Podzamcze" | ROD "Polanki" | ROD "Przylesie" | ROD "Rekreacja"  | ROD "Raków" | ROD "Relaks-Hrubieszów" |
ROD "Relaks-Pruszków" | ROD "Ró¿a" | ROD "Rynia" | ROD "Sarenka 2" | ROD "Sielanka" | ROD "Sieros³aw 2" | ROD "Sieros³aw 3" | ROD "Skowronek" |
ROD "S³oneczny Stok" | ROD "S³oñce" | ROD "Spo³emowiec" | ROD "Stokrotka" | ROD "Wi¶niewo" | ROD "Wilanów" | ROD "Wodnik" |
ROD "Wyspa Pucka" | ROD "Wzgórza Lgiñskie" | ROD "Zachêta" | ROD "Zachód" | ROD "Zacisze" | ROD "Zdrój" | ROD "Zetorek" | ROD "Zjednoczenie" |
ROD "¯wirek" | 

Stowarzyszenia Ogrodowe: | Stowarzyszenie Ogród "Bia³a brzoza" |