"Forum dzia³kowców"

Powitanie, regulamin forum. - REGULAMIN FORUM

weboo - 21-07-2005, 20:22
Temat postu: REGULAMIN FORUM
REGULAMIN FORUM


 1. Forum dyskusyjne dzia³kowców, to forum prywatne dostêpne dla wszystkich mi³o¶ników ogrodnictwa, a jego podstawowym celem jest umo¿liwienie wymiany do¶wiadczeñ w uprawie ro¶lin i ich ochrony, na naszych dzia³kach w Rodzinnych Ogrodach Dzia³kowych.
  Na tym forum dyskutujemy równie¿ na tematy zwi±zane z zagospodarowaniem dzia³ek, w ramach obowi±zuj±cych przepisów zwi±zkowych. Nie prowadzimy dyskusji o ogólnie pojêtych problemach PZD, stowarzyszeñ ogrodowych, uw³aszczeniu i w innych tzw. "gor±cych tematach" . Wszystkie tematy próbuj±ce nawi±zaæ do tej problematyki bêd± bezwzglêdnie usuwane z forum

 2. W³a¶ciciel (administrator) strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno¶ci za merytoryczn± warto¶æ i tre¶æ wypowiedzi uczestników FORUM. Uczestnik „Forum dzia³kowców” publikuje swoje komentarze, opinie i wypowiedzi wy³±cznie na w³asn± odpowiedzialno¶æ i wyra¿a zgodê na ich publikacjê na forum. Jednocze¶nie deklaruje, ¿e ma ¶wiadomo¶æ, i¿ wys³ana wiadomo¶æ staje siê czê¶ci± forum i jest zwi±zna na stale z jego nickiem, i jej usuniêcie w przysz³o¶ci nie bêdzie mo¿liwe. Chyba, ¿e administrator postanowi inaczej.

 3. Uczestnik mo¿e mieæ zarejestrowanego tylko jednego nicka na forum.

 4. Podczas rejestracji konta u¿ytkownik jest zobowi±zany do wype³nienia pola "Sk±d:".
  W polu tym nale¿y wpisaæ, co najmniej, nazwê województwa, a najlepiej nazwê miejscowo¶ci zamieszkania. Wszystkie inne wpisy bêd± powodowa³y usuniêcie konta u¿ytkownika.


 5. Na forum zabrania siê:

  1. umieszczania reklam komercyjnych. Wszelkie tego typu wpisy bêd± usuwane,

  2. naruszania praw autorskich,

  3. umieszczania informacji niezgodnych z polskim prawem i netykiet± oraz atakowania lub obra¿ania innych u¿ytkowników, ¿artowania i na¶miewania siê z u¿ytkowników maj±cych mniejsz± wiedzê,

  4. umieszczania w wypowiedziach s³ów wulgarnych - bez wzglêdu na to, czy w ca³o¶ci, czy w postaci gwiazdek lub innych znaczków,

  5. nadu¿ywania opcji cytowania, a w szczególno¶ci cytowania ca³ych postów.

 6. Pisanie postów i otwieranie nowych tematów:

  1. na forum u¿ywamy jêzyka polskiego. Posty pisane bez u¿ycia polskich znaków diakrytycznych bêd± usuwane bez ostrze¿enia,

  2. nowe tematy i odpowiedzi na ju¿ istniej±ce musz± byæ wpisywane w odpowiednich dla tematu forach, a nie ‘gdzie popadnie’,

  3. przed stworzeniem nowego tematu lub zadaniem pytania, nale¿y przeszukaæ forum korzystaj±c z opcji ‘Szukaj’ tak, by nie dublowaæ istniej±cych ju¿ w±tków,

  4. nale¿y straæ siê przestrzegaæ zasady; jeden temat - jeden problem/pytanie,

  5. temat postu powinien odzwierciedlaæ jego tre¶æ. Nie wolno wstawiaæ nic nie mówi±cych hase³ np. ‘Proszê o pomoc’ czy ‘Mam problem’,

  6. w tre¶ci postu trzeba byæ precyzyjnym, udzielaæ odpowiedzi zgodnych z tematem, tak by ka¿dy j± zrozumia³, a jej pó¼niejsze odszukanie by³o u³atwione,

  7. nale¿y staraæ siê unikaæ b³êdów ortograficznych i literówek, a ju¿ istniej±ce poprawiaæ korzystaj±c z opcji ‘Zmieñ’, która dostêpna jest bez ograniczeñ.
   Posty zawieraj±ce ra¿ace b³êdy ortograficzne bêd± usuwane z forum bez ostrze¿enia. 7. Administrator ma prawo do usuwania b±d¼ redagowania wypowiedzi naruszaj±cych regulamin, dobra osobiste, dobre obyczaje, obra¼liwych, wulgarnych, napastliwych, j±trz±cych, odbiegaj±cych od tematyki forum, sprzecznych z prawem, wzywaj±cych do nienawi¶ci rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy te¿ propaguj±cych przemoc, bez powiadamiania autora i bez t³umaczenia powodów takiej decyzji.

 8. Usuniête posty/tematy zostan± przesuniête do kosza (kompostownika) gdzie bêd± widoczne tylko dla zarejestrowanych u¿ytkowników, a po 7 dniach zostan± bezpowrotnie usuniête

 9. Uczestnicy zarejestrowani na forum, którzy nie aktywowali swojego konta w ci±gu 3 miesiêcy od dnia rejestracji zostan± usuniêci z listy u¿ytkowników. Usuniêcie z listy nie pozbawia mo¿liwo¶ci ponownej rejestracji.

 10. Zarejestrowani uczestnicy forum, którzy aktywowali swoje konto ale nie zalogowali siê w okresie 12 miesiêcy, lub w tym samym okresie nie dokonali ¿adnego wpisu, mog± zostaæ usuniêci z listy u¿ytkowników. Usuniêcie z listy nie pozbawia mo¿liwo¶ci ponownej rejestracji.


 11. Uczestnicy naruszaj±cy ra¿±co regulamin forum bêd± pozbawiani czasowo dostêpu do forum i otrzymaj± ostrze¿enia. Ograniczenie dostêpu do forum mo¿e rozci±gaæ siê od jednego forum tematycznego na ca³e ‘Forum dzia³kowców’, w zale¿no¶ci od wagi przewinienia, a¿ do trwa³ego usuniêcia z listy u¿ytkowników forum, bez prawa ponownej rejestracji.

  W ra¿±cych przypadkach naruszenia regulaminu u¿ytkownik mo¿e zostaæ trwale usuniêty z listy, z pominiêciem ograniczeñ dostêpu.

 12. W³a¶ciciel strony zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszystkie zmiany staj± siê obowi±zuj±ce w momencie ich publikacji na forum.

 13. Decyduj±cy g³os we wszystkich sprawach spornych ma administrator forum


Regulamin aktualizowano: 04 pa¼dziernika 2010 r


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group