"Forum dzia³kowców"

Identyfikacja ro¶lin - Zasady pisania na forum 'Identyfikacja ro¶lin'

weboo - 08-08-2006, 22:18
Temat postu: Zasady pisania na forum 'Identyfikacja ro¶lin'
Zasady pisania na forum „Identyfikacja ro¶lin”

1. Jeden temat = jedna ro¶lina.
W jednym temacie mo¿na wstawiæ do identyfikacji 1 (jedn±) ro¶linê. Je¿eli masz wiêcej ro¶lin do identyfikacji, dla ka¿dej otwierasz nowy temat. W temacie wpisaæ has³o: "Ro¶lina do identyfikacji + [nick u¿ytkownika]". W przypadku wiekszej ilo¶ci ro¶lin tematom mo¿na nadaæ kolejne numery. Po ostatecznej idnetyfikacji tytu³ zostanie zamieniony na w³a¶ciw± nazwê rosliny, a temat zamkniêty.

2. Dok³adnie opisz ro¶linê, w miarê mo¿liwo¶ci wstaw zdjêcia.
Ro¶lina powinna byæ w miarê dok³adnie opisana, z podaniem jej wielko¶ci, pokroju, koloru ro¶liny i kwiatu, okresu kwitnienia, kszta³tu li¶cia itp. Je¿eli posiadasz mo¿liwo¶æ wstawienia zdjêæ ro¶liny, to uwzglêdnij na nich podobne informacje, jak w przypadku opisu.

3. Nie ponaglaj innych u¿ytkowników.
To nie jest forum eksperckie i dlatego nie ponaglaj innych u¿ytkowników i nie domagaj siê natychmiastowej identyfikacji twojej ro¶liny. Z ca³± pewno¶ci± znajdzie siê kto¶, kto j± w koñcu zidentyfikuje.

4. Bez zbêdnych komentarzy.
Na tym forum nie wstawiamy zbêdnych komentarzy typu: „Piêkna ta Twoja ro¶lina”. Mo¿esz natomiast wstawiæ uzupe³niaj±ce informacje o wygl±dzie ro¶liny, które pomog± w jej identyfikacji. Wszystkie wpisy nie maj±ce nic wspólnego z identyfikacj± mog± zostaæ usuniête.

5. To forum s³u¿y tylko do identyfikacji ro¶lin.
Je¿eli ro¶lina zostanie zidentyfikowana, a chcesz uzyskaæ jakie¶ dodatkowe informacje na jej temat, zapytaj o nie na forum „Porady ogrodowe”, otwieraj±c nowy temat z nazw± zidentyfikowanej ro¶liny. Link do tego tematu zostanie wstawiony, przez administratora forum, do tematu z identyfikacj± tej ro¶liny tak, by mogli równie¿ z niego skorzystaæ inni u¿ytkownicy.

6. W sprawach organizacyjnych, dotycz±cych tego forum mo¿na pisaæ tu: "Identyfikacja ro¶lin" - nowe forum


Zmotywowani przez: Trener Mentalny - Daniel Domaradzki
modified by Przemo © 2003 phpBB Group