"Forum dzia?kowców"

Uprawa ro?lin ozdobnych - Wysiew nasion do kubeczków...

hercules - 05-03-2008, 10:14
Temat postu: Wysiew nasion do kubeczków...
A ja mam pytanko. Nied?ugo bior? si? za wysiew zió?, oraz aksamitki powiedzmy do takich kubeczków po ?mietanie (du?ych) i nie mam poj?cia ile nasion i na jak? g??boko?? wsiewa?. Mam jeszcze takie kubeczki kwadratowe po margarynie.

Podpowie mi kto? ile nasion wysiewa??

Pozdrawiam
hercules

mirka - 05-03-2008, 14:28

najpierw w tych kubeczkach zrób dziurki,i tak jak aksamitki to mo?na pojedy?czo wysiewa?,bo nasionka du?e i ?atwo to zrobi? a im wieksze odstepy mi?dzy siewkami tym lepiej rosn? siewki,nie bujaj?,natomiast drobne nasionka mo?na wysiewa? w ten sposób urywamy kawa?ek papieru toaletowego lub chusteczk? higieniczn? ,ale naprawd? odrobink? ,moczymy w wodzie i dotykamy rozsypane na talerzu nasionka a potem ten kawa?eczek chusteczki z przyklejonymi nasionami k?adziemy na wcze?niej przygotowan? ziemi? i przysypujemy cieniutk? warstw? ?ó?tego piasku,dotyczy to nasion lobeli i innych drobnych,musisz te? wiedzie?,?e nie wszystkie nasiona si? przykrywa ziemi? np pierwiosnków i heliotropu si? nie przykrywa i te nasiona jeszcze przed siewem musz? oko?o tygodnia by? w lodówce tz musz? przej?? stratyfikacj?,?atwiej wtedy kie?kuj?,
hercules - 07-03-2008, 06:33

Dzi?kuj? za szybk? odpowiedz, aksamitki ju? wsia?em, niektóre zió?ka te?. Wielkie dzieki. :-)
qrystyna216 - 08-03-2008, 10:49
Temat postu: Do Mirki
?wietny pomys? z t? chusteczk?, chocia? wiele razy korzysta?am z nasion na ta?mach lub na innych "matach" z ligninopodonych, nigdy nie wpad?am na opisany przez Ciebie sposób.
gagula - 11-03-2008, 13:16

A ja si? chcia?am zapyta? o aksamitki: czy konieczne jest wczesniejsze wysianie w domu? Wydawa?o mi si?, ?e nasiona aksamitek mo?na prosto do gruntu... :roll:
mirka - 11-03-2008, 13:37

aksamitki mozna wysiewac do grunto po konieckwietnia lub na poczatku maja,ale beda pó?niej kwit?y.
Pawe? - 11-03-2008, 22:38

Ja aksamitki wysiewam do gruntu i nawet dobrze sobie radz?. Ostatni rok tylko dla nich nie by? zbyt korzystny bo albo sucho albo za mokro, ale i tak kwit?y ca?kiem ca?kiem.
Barbara1 - 11-03-2008, 22:41

Moje wysiej? w namiocie w po?owie kwietnia.
qrystyna216 - 11-03-2008, 22:47

Mo?na w kwietniu wysia? do gruntu i przykry? agrow?óknin?. To przyspieszy ich wzrost.
Ja tak robi? i z innymi kwiatkami, bo zak?ada? inspekty na wszystkie kwiaty jest niemo?liwe.

mirra57 - 23-04-2008, 09:18

Witam :aloha:
Prosz? o pomoc, jak wysiac nasiona r?cznika pospolitego do plasikowych doniczek?
Pozdrawiam, ?ycz? mi?ego dnia :hand:

janiczek - 23-04-2008, 16:37

Witaj, nasiona r?cznika przed siewem dobrze jest namoczy? na dobe w wodzie, zalecaj? te? wcze?niej nasiona otrze? tark? aby twardy naskórek troche zetrze?, lepiej kie?kuje i wci?ga wode, a reszte normalnie do ziemi i to ju? oboj?tne jakie naczynia, my?l? ?e w pó?niejszym terminie chcesz wysadzi? do ogrodu{dzia?ki} a je?li planujesz w pojemniku to stopniowo zwi?kszasz przy przesadzaniu.
?ycze powodzenia,a jak by? mia?a jakie? pytania to ?mia?o, kto? zawsze pomo?e,tu s? bardzo mili i uczynni ludzie{jak dobra rodzina}. ;-)

Barbara1 - 23-04-2008, 20:06

Janek dobrze wyt?umaczy?.
krysp50 - 16-01-2009, 15:26

Otwieram sezon 2009 !! :lol:

Mo?e troch? za wcze?nie, ale szykuj? powoli list? nasion do wczesnego wysiania. Mam nasionka petunii i osteospermum. Czy te nasionka przed wysianiem potrzebuj? jakich? specjalnych zabiegów ?

Adrian ?l?sk - 16-01-2009, 17:36

Ja dzi? dzwoni?em do mojego sklepu ogrodniczego w którym zawsze kupuj?, powiedzieli ?e nasiona dostali ale w?a?nie je wyceniaj? i ?e za tydzie? b?d? w sprzeda?y ju? nie potrafi? si? doczeka? :D
mirka - 16-01-2009, 18:42

w tym roku kupuje nasiona kwiatów kwitn?cych przez ca?e lato,?eby nie trzeba by?o odnawiac rabaty,tak jak np wszelkiego rodzaju aksamitki,dla kontrastu posadz? flots gwie?dzisty,cynie,gazanie,z?ocie? kar?owy przypo?udnik i portulatk? lobeli? i zeniszka,przymiotno karwi?skiego/hiszpa?ska stokrotka,no i troche cebulowych,kupuj?c nasiona patrz? na wygl?d kwiatów poniewa? chc? zrobi? pi?trowe rabaty,no i zwracam uwag? na d?ugo?? kwitnienia.poluj? jeszcze na osteospermum,mia?am piekne sadzonki które robi?am sama w tamtym roku w sierpniu,ale mia?am zado?owane w szklarni i mimo,?e by?y przykryte to i tak zmarz?y.
Grzesiek - 16-01-2009, 19:21

W tym roku siej? prawie wy??cznie gatunki, które s? wysiewane bezpo?rednio do gruntu. Mniej pracy i do tego cebulowe mog? spokojnie przekwitn?? i zacz?? zasycha?.
miltonia5 - 16-01-2009, 20:08

Super wie?ci :D czas jest ale czytaj?c Mirk? ju? si? nakr?cam. :D
Grze? dobry sposób, od razu do gruntu ale pewnie i tak co? zasiejesz wcze?niej :D
Ja ju? rozpocz??am tur? pelargonii, pacioreczniki po niedzieli powsadzam :D
tylko gdzie je wszystkie podziej?..........

Adrian ?l?sk - 17-01-2009, 09:38

W?a?nie k?opoty z rozsadami i to pikowanie -nie przepadam za tym :D ale sadzonki rodzynków brazylijskich, tykwy, luffy, astrów, pory czy papryki na pewno b?d? robi? samodzielnie :-) nastawiam si? na kwiaty ma?o wymagaj?ce, d?ugo kwitn?ce i raczej wieloletnie czy cebulowe. Z jednorocznych b?d? mia? tylko astry cynie aksamitki i kosmos, nie licz?c szar?atu wilczomlecza czy ostró?eczki które rozsiewaj? si? same :-)
krysp50 - 17-01-2009, 11:06

Teoretycznie te? nie b?d? za du?o wysiewa? w domu- teoretycznie :smiech3:
Chc? jednak mie? wi?cej osteospermum, bo sprawdzi?a si? na mojej "patelni", zebra?am nasionka i teraz ponownie wracam do mojego poprzedniego pytania: czy mog? je wysia? normalnie, czy mo?e maj? jakie? specjalne wymagania. Kto? ju? próbowa? ?
Mia?am sadzonki, ale wygl?da,?e w altanie zmarz?y :evil_2:

miltonia5 - 17-01-2009, 13:29

Krysp50,Osteospermum wysiewamy w marcu lub w kwietniu do szklarni wi?c my?l? , ?e za wcze?nie jeszcze. Szkoda , ?e nie zabra?a? do piwnicy, przy oknie z pewno?ci? by prze?y?y. Narobi?a by? po miesi?cu sadzonek na ca?y balkon :D
Pozdrawiam

krysp50 - 17-01-2009, 14:07

miltonia5 napisał/a:
sadzonek na ca?y balkon

Na balkon to nie, bo u mnie wschodni i s?abo kwiaty kwitn?. Sprawdzi?a si? u mnie na rabacie w ogrodzie, wi?c b?d? chcia?a mie? jej wi?cej a sadzonki s? - przynajmniej u mnie - drogie. Co do siewu - faktycznie wcze?nie, ale co? mnie korci,?eby sprawdzi?, czy to co zebra?am, to faktycznie s? nasionka i czy b?d? wschodzi? ;-) Poza tym u mnie wszystko trwa d?u?ej, bo mam tylko wschodnie okno i parapet zaj?ty przez domowe kwiatki, a zachodnie ma szyby z filtrami i tam z kolei ro?linki s? mocno wyyyyyyybiegni?te.

Grzesiek - 17-01-2009, 20:16

W mieszkaniu robi? jedynie rozsady pomidorów. Astry, aksamitki, balsamin?, dalie - siej? na dzia?ce na rozsadniku lub w skrzynkach w namiocie foliowym. Ze skrzynek bez pikowania wysadzam na miejsce sta?e.
miltonia5 - 18-01-2009, 09:29

Krysp50, piszesz, ?e sadzonki u Ciebie drogie, u mnie te? dlatego robi? je sama w wi?kszo?ci. :D
Grze?, te? tak my?la?am w wi?kszo?ci siejesz ju? do gruntu :D ale zostaje i tak sporo .
Same pomidory zajmuj? miejsca a jak ju? dorastaj? do wysadzenia, :D ...nie ma miejsca na astry, aksamitki i niecierpka :D pomy?la?am ,?e chyba lepiej niecierpka posia? jak tyto? ozdobny, który cho? pachnie ale ma?o go wida? w jakim? oddzielnym pojemniku :D
Czytaj?c ka?dego z Was, mo?na przemy?le? jeszcze swoje zamiary.... :D

Jan z wyspy - 24-01-2009, 22:34
Temat postu: Wysiew nasion do kubeczków...
Tak wiosn? czujemy dzialkowicze i ja ju? my?l? powoli o kubeczkach ,sianiu ,nasionach.
Zejd? do piwnicy i przyniose bulwy begoni, potemje wsadze do kubeczków po kefirze.niech urosn? w pi?kne kwiaty.

AnnaHelena - 25-01-2009, 23:04

Kochani dzia?kowcy. wiecie nie od dzi?, ?e jestem baaardzo pocz?tkuj?ca w dzia?kowaniu.
W tym roku chcia?abym posia? wi?cej kwiatów wyhodowanych w?asn? r?k?., ale jednoczenie nie chcia?abym przegapi? siania nasion kwiatów.
St?d pro?ba do Was: jakie mog?abym sama posia? kwiaty (te siane do pude?ek na parapecie ale i tych wprost do gruntu), które nie sprawi?yby mi k?opotów jako pocz?tkuj?cej.
jak ju? b?d? wiedzia?a jakie mam kupi? na opakowaniu na pewno b?dzie pisa? kiedy sia? i w ten sposób nie przegapi? terminu siania. :D

mirka - 26-01-2009, 07:55

Anno wprost do gruntu mo?esz posia? aksamitki,wspania?a ro?lina kwitnie przez ca?e lato i jest w ró?nej gamie kolorów,maczek kalifornijski równie? mozesz posia? do gruntu,groszek pachn?cy,s? to kwiaty ma?o wymagaj?ce a bardzo urokliwe,a do kubeczków wysiej gazani? kwitnie a? do mrozów,lobeli? równie? kwitnie ca?e lato,oraz rumianki/margaretki /jednoroczne,to tyle moze inni maj? inne pomys?y,powodzenia w uprawie.
AnnaHelena - 26-01-2009, 10:39

Dzi?kuj? Mirko za odpowied?. Juz zapisa?am sobie nazwy, mam nadziej?, ?e wzejd?.
Mam jeszcze pytanie odno?nie petunii. WW internecie znalaz?am kilak wersji siewu: od ko?ca stycznia do po?owy marca. Jaki jest najlepszy termin siewu? J? si? sieje do kubeczków prawda?

Lisa - 26-01-2009, 11:21

Ja petuni? siej? w lutym, tak na oko, do kubeczków. Do kubeczków polecam równie? dalie, te jednoroczne, przepi?knie kwitn? i te? d?ugo. A do gruntu - dziwaczki. Rosn? bez problemów wsz?dzie, rozrastaj? si? w spore krzaczki, wi?c nale?y je sia? do?? rzadko.
AnnaHelena - 31-01-2009, 08:53

Wypisa?am sobie ro?linki, które chcia?abym posia? na dzia?ce w tym sezonie:
aksamitki
maczek kalifornijski
gazania
lobelia
groszek pachn?cy
sza?wia lekarska
petunia
go?dzik brodaty
werbena ogrodowa
cynia (?liczna jest wi?c z tej chcia?abym posia? t? nisk? i wysok?)
gomfrena
kocanka (dla siostry na suche bukiety)
lewkonia letnia
niecierpek balsamina
titonia
petunia
dziwaczek
zatrwian (z tego co wyczyta?am to nie jest jednoroczna ro?lina tylko bylina)

Troch? si? z tego uzbiera?o, ale cze?? z tego s? to ro?liny siane wprost do gruntu, wi?c parapet chyba si? nie zawali od kubeczków i ma?ych doniczek. :D
Mo?e jaka? ro?lina, które wymienia?am jest za trudna w wysiewie?

Grzesiek - 31-01-2009, 11:55

AnnaHelena, z wymienionych ro?lin do kubeczków na pewno trzeba b?dzie wysia?: gazanie, lobelie, petunie, mo?na równie? gomfren?, dziwaczka, niecierpka balsamin? i cynie.
Go?dzik brodaty to ro?lina dwuletnia (wysiew do gruntu, VI), sza?wia lekarska jest bylin?.
Je?li chodzi o zatrwian to mamy tu gatunki bylinowe (np. zatrwian tatarski, zatrwian szerokolistny) oraz gatunki jednoroczne (zatrwian wr?bny - mo?na wysia? w kwietniu do doniczki).

izaa - 01-02-2009, 15:12

kupuje gotowe sadzonki ,gdyby?cie widzieli te moje rachityczne ro?linki :oops: a cynie zawsze wprost do gruntu i s? ?adne :gent:
margaretka - 08-02-2009, 23:00

Ja dziwaczka sieje wprost do gruntu-rosn? krzaczorki a? si? patrzy.W zesz?ym sezonie na wiosn? mia?am nawet samosiejki-chyba z 10 szt.
qrystyna216 - 09-02-2009, 08:52

Ja w tym roku, w domu do kubeczków posia?am tylko pomidory.
Nic wi?cej sia? nie b?d?. Poczekam na cieplejsze dni i wtedy b?d? sia?a do kubeczków ale
ju? na dzia?ce, pod foli?.Po prostu nie mam tyle miejsca w domu.

Frania - 09-02-2009, 23:20
Temat postu: wysiew
A ja wysiej? tylko por i dopiero w marcu pomidorki koktajlowe ?ó?te i czerwone. Reszt? kupi? bo nie mam miejsca na parapecie - kwiaty zasiedli?y si?,reszta b?dzie wysiewana wprost do ziemi pod w?óknin?
Byle do wiosny :hand:

HS - 10-02-2009, 13:08

Ja wysiej? tylko por, czekam na nasiona rodzynka brazylijskiego a z kwiatów tunbergi?. Te? nie mam miejsca na parapecie to reszt? kupuj?, a aksamitk?, cyni?, maczka kalifornijskiego i dziwaczka siej? wprost do gruntu.
trefl3 - 10-02-2009, 21:05

Witam wszystkich serdecznie
Ja zaszala?am ;-) ,nie mog?c doczekac si? wiosny wysia?am to i owo do doniczek wiem ?e troch? za wcze?nie ale mnie tak strasznie korci?o.Wysia?am rodzynka brazylijskiego ,bawe?n?, petuni? , lawend?. Czy ma kto? do?wiadczenie z sianiem dzikiej ró?y mam na my?li rosa rugosa. Pozdrawiam serdecznie

Adrian ?l?sk - 10-02-2009, 21:22

Witam :-) co do rodzynka podziwiam :lol: ja sialem kiedy? w marcu i do maja by?y ogromne :D petunia oki sam sia?em 3 lata temu ju? pod koniec stycznia ?eby mie? du?e rozsady jak w sklepie, lawenda mi nie wykie?kowa?a nie wiem czy nie musia?a przej?? okresu ch?odu, bawe?na w porz?dku- ma d?ugi okres rozwoju. Na temat ró?y si? nie wypowiem bo nie wiem :-)
trefl3 - 10-02-2009, 22:01

Ja pierwszy raz z tym rodzynkiem.... piszesz ?e ogromne hmm to mo?e wyd?uba? i poczeka? tak jak napisane do ko?ca marca ;-) , no trudno (trzeba si? uczy?.....na b??dach)

Ró?? te? wysia?am i czekam co z tego b?dzie (w zapasie mam jeszcze par? nasion w razie czego....)

a lawenda ju? jest widoczna (mam nadziej? ?e to nie jakie? chwasty) sia?am 1 lutego

byle do wiosny :D

Adrian ?l?sk - 11-02-2009, 09:35

Po prostu b?dziesz mia?a dorodne sadzonki, ja 2-3 lata temu 2 razy je pikowa?em, ros?y bardzo ?adnie i szybko przez co zbiór mia?em bardzo obfity, jak dla mnie bezproblemowe ro?liny :-) byle do wiosny... :-)
Wies?aw - 11-02-2009, 13:31

trefl3
Aby mie? dobre wschody ró?y pomarszczonej /Rosa rugosa/, nasiona powinno si? stratyfikowa? przez okres 4-6 miesi?cy.
Osobi?cie tak robi?em z u?ywan? na podk?adki ró?? o nazwie Rosa multiflora i wschody by?y dobre. Mo?esz jednak mie? szcz??cie i co? wykie?kuje. Ró?? pomarszczona mo?na te? rozmna?a? przez sadzonki pó?zdrewnia?e latem.

trefl3 - 13-02-2009, 22:20

Dzi?kuj? bardzo :bussi: na razie mówi? do moich nasionek i czekam :D
Adrian ?l?sk - 28-02-2009, 11:26

Dzi? w ko?cu przepikowa?em koleusa :-)a to sadzonka ?wiecznicy :-)


mirka - 28-02-2009, 11:45

sadzonka swiecznicy wygl?da na zdrow? i jeszcze nie wybiegni?t?,koleusów w tym roku nie sia?am,z wysianych dopiero wschodz? mi petunie i dalie jednoroczne.
AnnaHelena - 28-02-2009, 11:52

Mirko kiedy sia?a? petunie? Mog?aby? zrobi? zdj?cie siewkom?
eucharis - 28-02-2009, 11:52

Ojej jakie pi?kne, nawet bym powiedzia? "s?odziutkie" te koleusy :lol:
?wiecznica pi?kny egzemplarz.

U mnie wyros?a portulaka, ale co? mi usycha, wi?c przypuszczam, ?e ca?a uschnie, nie oczekiwa?em wiele od niej od samego pocz?tku, bo na opakowaniu pisa?o maj-czerwiec wprost do gruntu. Posia?em równie? ju? mimoz? i na dzie? dzisiejszy jest ju? 6 ro?linek, ale powinno by? i wi?cej :)))

AnnaHelena - 28-02-2009, 11:59

Jejciu a ja mam tyle do wysiania w marcu, ze mi parapetu braknie. :-(
Sa?at? z tego co wiem mo?na b?dzie da? do szklarni, ale co z reszt?? Jaka jest minimalna temperatura w szklarni, ?eby ro?linki wysiewane w domu nie zmarnia?y?

Frania - 28-02-2009, 20:08

Ja b?d? wysiewa? dopiero oko?o 15 marca w szklarni u kuzynki bo na parapecie nie mam miejsca Wysiej? pomidorki koktajlowe,por,sa?at?, a z kwiatów cynie,astry,lewkonie,Reszt? pewnie kupi? na ryneczku bo jak tam pójd? to nie mog? sie oprze? takie s? pi?kno?ci.
Pozdrawiam Frania

AnnaHelena - 03-03-2009, 13:07

Czy nasiona, które trzeba wysia? do ciep?ego inspektu w marcu/kwietniu (tak pisze na opakowaniu) mo?na równie? posia? w nieogrzewanej szklarni, czy to musi by? parapet w mieszkaniu?
qrystyna216 - 03-03-2009, 14:53

S?dz?, ?e od po?owy kwietnia /to zale?y od pogody/ mo?na ju? w folii.
AnnaHelena - 03-03-2009, 16:59

qrystyna216, ech no to mnie nie pocieszy?a?. Mia?am nadzieje, ?e da si? szybciej, cho? zdaj? sobie spraw?, ?e ro?linki do wykie?kowania potrzebuj? oko?o 20 stopni, czego nie gwarantuje nawet szklarnia.

Przesortuje jeszcze raz moje nasiona, bo wi?kszo?? mo?na sia? w zarówno w marcu jak i w kwietniu, z tego co wyczyta?am z opakowania.

Adrian ?l?sk - 03-03-2009, 17:18

Ja od po?owy kwietnia siej? ju? wi?kszo?? do gruntu zale?nie te? od pogody :-)
qrystyna216 - 03-03-2009, 19:45

Adian, Ty mo?esz wcze?niej wysiewa? bo u Ciebie inny klimat.
U mnie jest zimniej. :cry:

Grzesiek - 04-03-2009, 19:37

W tym temacie piszemy o wysiewie nasion do kubeczków i innych pojemników. Dyskusja dotycz?ce ?niegu na dzia?ce zosta?a przeniesiona do Pogaduch.

Ro?liny wymagaj?ce wysiewu (uprawy) w ciep?ym inspekcie zazwyczaj boj? si? przymrozków. Je?li mamy tylko zimny tunel to lepiej poczeka?. Sam wysiewam nasiona cz??ci kwiatów do pojemników w zimnym tunelu, ale dopiero w po?owie kwietnia. Dodatkowo je?li zapowiadaj? przymrozki to doniczki te okrywam w?óknin?.

Biga - 07-03-2009, 11:15

Ja wysiewam w domu tylko to, co jest konieczne i wymaga tego termin np.
Heliotrop, kobea i oczywi?cie pomidory.
Reszta siana jest ju? w folii, ale do pojemników.
I robi? to najcz??ciej po po?owie marca.
Je?li jest konieczno??, przykrywam dodatkowo w?óknin?.

AnnaHelena - 11-02-2010, 10:42

Kochani czy wysiali?cie ju? petuni??
qrystyna216 - 11-02-2010, 11:33

Ja jeszcze nic nie wysia?am.
Jako pierwsze planuj? lobeli?.

Adrian ?l?sk - 11-02-2010, 12:07

Ja wysia?em papryk?, rodzynki oraz szalotk? (na prób?) bo wg opisów s?abo kie?kuje, jednak widz? ?e kie?kuje szybko i ?adnie(!) bo ju? ma kie?ki a sia?em w niedziel?.
AnnaHelena - 11-02-2010, 12:46

Adrianie chodzi ci o rodzynka brazylijskiego? Go si? sieje w kwietniu, nie za wcze?nie?
Papryka jak kie?kuje? Jaka odmian? sia?e?? Ile razy trzeba j? pikowa??

mirka - 11-02-2010, 15:35

Wysia?am petuni? ale przy braku s?o?ca nie wiem co z tego siewu b?dzie,po prostu za ma?o ?wiat?a i zacznie wszystko buja?,wysia?am te? lobeli? ,lwi? paszcz?,go?dziki,?eniszka,papryk? ozdobn? i heliotropa.ale je?eli b?dzie dalej ponuro to ponownie wysiej?.
Z mojego do?wiadczenia jednak najlepsze s? siewy marcowe.

wd - 11-02-2010, 15:44

i ja si? pochwal?, nasionka aksamitków niskich i niskie floksy dzisiaj znalaz?y si? w pojemnikach. :D
Adrian ?l?sk - 11-02-2010, 18:45

No ja sieje w lutym bo rok temu na marcu si? przejecha?em. Rodzynek mi pad? i gdyby w tym roku te? mia? to zrobi? to zd??? posia? 2gi raz. Poza tym nasiona jego kie?kuj? ok 16dni. Papryk? mam Aleksander, Rubinowa (s?odkie), keckeszerv(pó?ostra) i Jalape?o(czyt. halape?o) (ostra) je pikuj? raz. Chce w doniczce hodowa? z 2-3 szt tych szalotek wi?c im to nie zaszkodzi. :-)
Bogda - 11-02-2010, 18:53

Ja jeszcze ?mia?o poczekam. Wiosna u nas pó?na i ro?linki wyros?yby d?ugie ,chude i anemiczne.
AnnaHelena - 11-02-2010, 20:27

Czyli z ta petunia mog? si? jeszcze wstrzyma?? Na opakowaniu pisze stycze? luty. ?wiat?a rzeczywi?cie ma?o, bo ci?gle pochmurno i dzie? wci?? jeszcze bardzo krótki.
Senna Jawie - 12-02-2010, 09:18

Wysia?am 3 odmiany ?eniszka w zesz?ym tygodniu. Nasiona z zesz?ego roku wzesz?y po 3 dniach i rosn? super. Troch? starsze o jeden dzie? pó?niej wykie?kowa?y i rosn? znacznie wolniej. Natomiast bia?e ?eniszki z "supermarketu" wzesz?y w ilo?ci: 1 sztuka!
Nasuwa si? wniosek, ?e nie ?wiat?o by?o najwa?niejsze, ale ?wie?o?? i sposób przechowywania nasion.

Adrian ?l?sk - 12-02-2010, 09:21

Anno ja bym petunie wysia?, kiedy robi?em swoje sadzonki to ju? w po?owie stycznia sz?y do doniczki, wolno mi ros?y w domowej uprawie. A i najlepiej posiane ro?linki nie wystawia? na po?udniowe okno.
Frania - 14-02-2010, 09:49

A mnie w tym roku omina wszelkie wysiewy.Gdy juz wroce to bedzie za pozno na wysiew i kupie tzw gotowce.Jedynie co bede wysiewac to dynie maslowa (nasionka przywioze) - moge sie nawet podzielic - i taki dluuuuugi ogorek Gurdlina ( trichosathes- tez moge sie podzielic.
Mam nasiona cukini rondini - wspala w smaku -to moja wlasna dzialkowa. i jakas okragla DI NIZZA Narazie kwitnie u corki tak ze moze doczekam sie owocow przed wyjazdem to poprobuje.
No to tyle z nowosci reszta to nasze sprawdzone smaczne krajowe i wiadomo ze sie sprawdzaja w uprawie.
No to wysiewajcie,wysiewajcie i cieszcie sie swoimi rozsadami. :laughing23bt:

mariola1 - 14-02-2010, 11:06

Franiu - ch?tnie posiej? takiego d?ugiego ogórasa, pisz? si? na nasionka :lol: , u nas bardzo ?nie?na zima, dzisiaj sypie ?nieg, praktycznie ca?a Polska zasypana, pój?cie do ko?cio?a to by?a wielka przeprawa przez zaspy ?niegu, zapowiadaj? bardzo d?ug? zim? :cry: .
Frania - 14-02-2010, 13:12

Mariola ale wroce dopiero w drugiej polowie kwietnia to musisz sie przypomniec na PW
Adrian ?l?sk - 14-02-2010, 13:14

Franiu zainteresowa?a mnie dynia mas?owa có? to takiego :?: :-)
Frania - 14-02-2010, 23:16

Adrianie i AnnaHelena ta dynia maslowa nazywa sie - Pumpkin butternut - W googlach tylko po angielsku a ja niekumata za to zupa z niej bardzo smaczna :essen:
AnnaHelena - 15-02-2010, 07:59

Jaaaa to taka dynia:To ja si? pisz? i na t? cukini? te?, jak pisa?am ;)

mirka - 15-02-2010, 10:11

Franiu,ja te? jak starczy nsionek :bussi:
Frania - 15-02-2010, 11:51

Jak szczesliwie wroce a ma to byc w drugiej polowie kwietnia to sie przypomnijcie .Mam nasionka ze sklepu i takie wydlubane to moze starczy po pare.
AnnaHelena - 15-02-2010, 13:16

Wysia?am t? petuni? do ziemi. Zobaczymy co z tego b?dzie. W zesz?ym roku mi si? uda?a, cho? zamiast zwisa? to sta?a jak ?o?nierz. :-? W tym roku b?d? ustrzykiwac ko?ce, bo w zesz?ym roku tego nie robi?am i podobno to jest tego przyczyna, ?e petunia stoi.
Wladek50 - 15-02-2010, 19:13

W sobot? wysia?em hibiskusy i tuje.
W roku ubieg?ym o tej porze sia?em tuje, w lecie ju? je pikowa?em, a na jesieni ma?y do 15 cm.
Hibiskusa kilka lat temu wysia?em jeszcze w listopadzie. Eksperyment przetrwa?a jedna ro?linka.
Mam nadziej?, ?e b?dzie coraz cieplej i od po?owy marca mo?na b?dzie wystawia? na balkon.

mariola3446 - 23-02-2010, 21:21

W?adku-nie wiedzia?am ?e tuje mo?na hodowa? z nasion,ja rozmna?a?am je z odnó?ek :-)
qrystyna216 - 23-02-2010, 21:47

Ja dzisiaj posia?am lobelie i posadzi?am otrzymane celulki z PNOS.
AnnaHelena - 23-02-2010, 22:05

Ja mam posian? petuni?, arbuz, kobe?. Petunia ju? si? pokaza?a, ale reszta ?pi. :-?
Adrian ?l?sk - 24-02-2010, 09:14

Anno tego arbuza nie wysia?a? przypadkiem troszk? za wcze?nie :-) :?:
AnnaHelena - 24-02-2010, 09:25

Adrianie zasugerowa?am si? opisem na opakowaniu. Mam jeszcze dwa nasionka arbuza w zapasie. A kiedy najlepiej go sia??
Adrian ?l?sk - 24-02-2010, 10:05

2 lata temu sia?em pod koniec marca/ pocz?tek kwietnia odm "Rosario" - owoce by?y, cho? mniejsze ni? te sklepowe :-) Dyniowate jak maj? ciep?o to rosn? szybko, zrobi?em kiedy? pewne do?wiadczenie. Sia?em cukini? do gruntu pod koniec kwietnia a nast?pn? parti? za 2-3 tygodnie. O dziwo te posiane w drugim terminie dogoni?y te pierwsze i owocowa?y raptem kilka dni pó?niej. Wniosek - dla dyniowatych wa?na jest temperatura gleby i powietrza, teraz nie spiesz? si? z zbyt wczesnym wysiewem bo w sumie nie ma sensu a niebezpiecze?stwo wyst?pienia np przymrozku jest wi?ksze.
AnnaHelena - 24-02-2010, 14:00

Adrianie to dlaczego producent podaje ?eby sia? ju? pod koniec lutego? Mój arbuz (o ile si? uda) pójdzie do szklarni. Po?owa b?dzie obsadzona pomidorami a druga po?owa arbuz i mo?e fasolnik chi?ski jak mi si? uda nasionka kupi?.

Ty chyba ju? sia?e? rodzynka brazylijskiego z tego co kojarz?. A go przecie? sieje si? w 2 po?owie kwietnia.
Ja si? sama ju? gubi?. Nie jestem a? tak obeznana w tym. :|

Adrian ?l?sk - 24-02-2010, 16:47

Oczywi?cie ?e sia?em rodzynka. Na opakowaniach podaj? (nie wiem na jakiej podstawie) terminy wysiewu, ale chyba nie do warunków domowych... Rodzynek siany 1 lutego jeszcze nie wykie?kowa?, ju? ponad 20dni... Wi?c wyobra? sobie ?e gdybym wysia? 15kwietnia to wzesz?yby mi w po?owie maja to na owoce bym si? nie doczeka?. :roll: Jednak dyniowate mog? zbyt du?e urosn?? a wtedy problem jest z ich trzymaniem w domu no i trzeba by? ostro?nym aby nie uszkodzi? korzeni. Zobaczysz zreszt?, najlepsze jest w?asne do?wiadczenie :-)
AnnaHelena - 24-02-2010, 17:07

Hmm to mo?e i ja bym tez wysia?a tego rodzynka. Sia?am go w zesz?ym roku tak jak pisa?o na opakowaniu. Z tego co pami?tam cze?? owoców nie zd??y?a dojrze?, a krzaczki chwyci? przymrozek.
Zobacz? co b?dzie z tym arbuzem. Jeszcze si? nie pokaza?. Kobe? podejrza?am: ju? pokaza?a kie?ek, wi?c jestem dobrej my?li. :D
Licze te? na to, ?e b?d? mog?a je wystawia? na balkon.
Adrianie masz racj? najlepsze do?wiadczenie to w?asne do?wiadczenie, ale czasami warto si? zapyta? rady starszych ;)
Pozdrawiam

Adrian ?l?sk - 24-02-2010, 19:03

W?a?nie mój kolega te? sia? rodzynka wg opakowania i ledwo zacz?? owocowa? to zmarz?. Dlatego siej? wcze?niej. Kwestia prób i b??dów :-)
AnnaHelena - 26-02-2010, 22:58

A kiedy b?dzie najlepszy termin wysiewu parapetowego arbuza, ?eby go mo?na by?o w szklarni posadzi?? Koniec marca?
Posia?am tego rodzynka. Zobaczymy co z tego b?dzie.

Adrian ?l?sk - 27-02-2010, 09:19

Tak Anno ja my?l? ?e ostatni tydzie? marca b?dzie dobrym terminem :-) niech si? ziemia w szklarni te? dobrze nagrzeje :-)
AnnaHelena - 03-03-2010, 18:32

A co macie jeszcze posiane na parapetach?


Adrianie ten rodzynek rzeczywi?cie d?ugo kie?kuje. Mojego jeszcze nie wida?? A jak Twoje?

Senna Jawie - 03-03-2010, 19:29

Na moim kuchennym parapecie stoi 60 sztuk przepikowanego ?eniszka. Mam jeszcze tylko dwa parapety, a plany w tym roku imponuj?ce. Trudno, przem?czymy si?. :D
Adrian ?l?sk - 03-03-2010, 19:32

Z moich wykie?kowa?y 3... a sialem 1 lutego, jednak rosn? fatalnie powoli nie wiem czy to nie wina nasion, bo le?a?y jakie? 3/4 lata w domu. Tragedia, w tym roku chyba nic z nich nie b?dzie :-( Ale papryki rosn? ?adnie podobnie bazylia, cebula szalotka, oraz rozmaryn :-)
miltonia5 - 03-03-2010, 20:38

Adrian....piszesz, ?e masz zasiane papryki i ?adnie Ci rosn?...jak du?e sadzonki wsadzasz do ziemi w maju? czy wszystkie do tunelu foliowego? ja nie mam folii i nie zasia?am jeszcze papryki, bo dopiero j? dosta?am od kole?anki :D czy w gruncie b?d? ros?y?/to ostra papryczka/
czy raczej zostanie na balkonie i b?d? na ni? uwa?a?a :D podpowiedz prosz?.

AnnaHelena - 03-03-2010, 21:12

Adrianie no to kiepsko z tym rodzynkiem u ciebie :/ Dam zna? jak si? u mnie poka?e.
Bazyli? tez posia?am teraz. Nie wiedzia?am, ?e mo?na tak bezterminowo ja sia?. Ju? nawet kie?ki si? pokaza?y.
Papryk? posia?am z nasionek papryki kupionej w warzywniaku. Jak my?lcie b?dzie z tego owoc?

miltonia5 - 03-03-2010, 21:43

AnnaHelena, czytaj?c o papryce na forum ,wielu dzia?kowców wypowiada?o si?, ?e w?a?nie takie te? siej? i ?adnie im rosn?./ z owoców kupionych/. Ja jutro zasiej? i pewnie jeszcze te? zaowocuj?.
Adrian ?l?sk - 04-03-2010, 06:52

Ireno, sadzonki w maju s? wielko?ci tych sklepowych, wszystkie id? do gruntu, tunelu nie chce mi si? stawia? :lol: Jednak ostre papryki s? bardziej odporne i lepiej rosn? ni? s?odkie, do gruntu nadaj? si? idealnie :-)

moje wygl?daj? tak


Anno kiepsko kiepsko, w przysz?ym roku spróbuj? ponownie :-)

teraz powinno si? sia? papryk?, jednak ja robi? to wcze?niej dlatego ?e w domu nie mam idealnych warunków do rozwoju sadzonek i potrzebuj? wi?cej czasu. Tak wi?c siejcie jak macie :-)

AnnaHelena - 04-03-2010, 08:59

Adrianie dzi? pokaza?y si? dwa kie?ki rodzynka. By? siany 24 lutego.
Papryka równie? wysiana. Twoje wida? ju? s? bardzo ?adne.
A kiedy siejecie pomidora koralika? Kupi?am sobie w tym roku pierwszy raz. Mo?na go sia? jak inne pomidory w po?owie marca?

Gabi - 04-03-2010, 10:20

Koralika sieje si? w tym samym terminie jak inne pomidory.Anno zostaw na krzaczku kilka pomidorków koralików bardzo dojrza?ych ,niech same spadn? (nie zbieraj ich) wysiej? si? same.Te siewki s? na drugi rok wyj?tkowo dorodne i pi?knie owocuj?.
miltonia5 - 04-03-2010, 18:18

Adrianie, Twoje kubeczki ju? ca?kiem spore :D Siej?c jedno brakuje miejsca na inne kubeczki kwiatowe :D nie skusze si? ju? na wysiewanie do kubeczków innych kwiatków... czekam na wiosn?:)
AnnaHelena - 07-03-2010, 15:57

Kochani a ile musi mie? li?ci petunia, ?eby mo?na j? by?o przesadzi? do wi?kszego kubeczka?
mariola3446 - 11-03-2010, 10:49

ja w tym roku mam na swoich parapetach :lobeli?,sza?wi?,?eniszka,hibiscusa,paulowni?,papirusa... mój m?? nie jest tym zachwycony,ale musi to znie?? jako?...do wiosny niedaleko :lol: :laughing23bt:
mirka - 11-03-2010, 14:17

Ja te? ju? popikowa?amn papryk? ozdobn? a jadalna dopiero wschodzi,w przysz?ym tygodniu popikuj? por? ,gazani,e ,go?dziki ,gazani? i dalie,a rodzynek wzszed? mi bardzo ?adnie ale na pikowanie za wcze?nie,trzeba robi? samemu rozsady,w tym roku mog? by? bardzo drogie poniewa? wiosna jest zimna.
Wies?aw - 11-03-2010, 14:25

Anno Heleno, do wi?kszego kubeczka /doniczki/ przesadza si? ro?liny, gdy gdy aktualny staje si? za ciasny. A poznajemy to m. i. po przero?ni?ciu bry?y korzeniami. Je?eli po delikatnym wyj?ciu bry?y wida?, ?e ca?a jest silnie przero?ni?ta korzeniami - to znak, ?e doniczka za ma?a. Oczywi?cie i ca?a ro?lina jest jakby za du?a na star? doniczk?.
Ciekawe, jak wygl?daj? Twoje petunie w kubeczkach, które chcesz przesadzi?.

Chyba ?e chodzi o pikowanie siewek?

Wies?aw - 11-03-2010, 15:28

Tak wygl?da?y siewki mojej petunii w ub. roku tu? przed ich wysadzaniem do ma?ych doniczek. Troch? zag?szczone ale nie wyci?gni?te.


miltonia5 - 11-03-2010, 19:10

Wies?awie, mia?e? pi?kne petunie....ja wschody petunii pikowa?am jak mia?y dwa, 3 listeczki potem w wi?ksze i jak piszesz trzeba sprawdza? gdy ma przero?ni?te korzonkami w doniczkach ale to ju? jest w momencie gdy wysadzamy na miejsca sta?e chyba, ?e s? w ma?ych doniczkach. Ja tego roku wysia?am jeszcze pierwiosnki, pi?knie wzesz?y...wszystko inne pójdzie do gruntu :D
eucharis - 11-03-2010, 19:16

Wies?awie do?wietla?e? siewki ? Bo ja zawsze mam problem, ?e u mnie ro?linki wyrastaj? w gór?... dlatego siej? wprost do gruntu...
AnnaHelena - 11-03-2010, 19:45

eucharis, jak do gruntu? Petuni?? Na opakowaniu pisze ?eby sia? ju? w lutym wi?c chyba potrzebuje sporo czasu ?eby urosn???
eucharis - 11-03-2010, 19:49

Niee petuni?. Ogólnie nie wysiewam ro?lin w domu bo mi to nie wychodzi - gdy? siewki s? wyro?ni?te. Pisa?em ogólnie o ro?linach, ?e wysiewam do gruntu, a przecie? móg?bym je podp?dzi? w domu.. Petuni nigdy nie sia?em i jeszcze o niej nie my?la?em, ?eby sia?..
Wies?aw - 12-03-2010, 13:21

Chyba nawiedzi? mnie pan Alzheimer oby nie na sta?e. ;-)
Podane zdj?cie "petunii" to w rzeczywisto?ci by? Penstemon. A podobn? kuwet? z petuni? te? mia?em, ale po pierwszym pikowaniu. Pami?tam, tym razem dobrze, ?e zdj?cie zrobi?em tu? po przyj?ciu si? pikówek. A potem posz?y do ma?ych doniczek.
Oto tym razem petunie.Wysiewa?em pod koniec lutego Obecnie ju? nic nie wysiewam w domu. Jedyne po?udniowe okno w ?azience zaj?te przez kwiaty doniczkowe. A dobry wygl?d penstemonów Tomku wynika? z tego, ?e ko?cowe dni sp?dzi?y w ma?ym inspekcie.
Przepraszam za pomy?k?.

AnnaHelena - 15-03-2010, 19:50

No i po moich rodzynkach. Co? je zaatakowa?o, bo ledwo co wyros?y li?cienie zacz??y wi?dn?c i pada?y jedno po drugim. :cry:
Ca?? paletk? z siewkami wywali?am. Tylko czy to paskudztwo nie przesz?o na inne siewki?

robert - 05-03-2011, 21:00

U mnie sezonik otwarty, sieee zacz??o.
Wysia?em w?a?nie werben? do skrzyneczki ;-)

Adrian ?l?sk - 05-03-2011, 21:04

U mnie te? sezon rozpocz?ty, kanny ju? w doniczkach i kie?kowa? zacz??y, pomidorki te? ju? nad ziemi?. Wczoraj posia?em w domu koperek, b?dzie troszk? zieleniny ?wie?ej
eucharis - 07-03-2011, 11:58

U mnie abutlion, mimoza i kobea ju? maj? pierwsze li?cie w?a?ciwe :-) ))))
agnieszka - 07-03-2011, 13:37

U mnie sezon zacz?ty wcze?nie, ciemiernik ma ju? 40cm, dalie 25-30 i my?l?, ?e zakwitn? mi w domu zanim b?d? mog?y znale?? si? na dzia?ce, kie?kuj? canny, irysy holenderskie, broadiaea i liliowiec, natomiast acidanthera jeszcze si? nie namy?li?a .


pozdrawiam
Agnieszka

Grzesiek - 07-03-2011, 19:45

Ja do kubeczków wysiewam jedynie sa?at? i pomidory. Cz??? kupionych bylin mo?liwe, ?e wcze?niej wysadz? do doniczek w altance na dzia?ce.
staraj - 08-03-2011, 12:21

Dzisiaj wysia?em 20 szt, pomidorów kupionych na Alegro.
Adrian ?l?sk - 11-03-2011, 09:51

Chcia?em wiedzie? czy balsamina dobrze znosi pikowanie? chcia?bym j? wysia? w domu a potem pikowa? ale nie wiem czy mo?na...
Grzesiek - 12-03-2011, 20:19

Adrian, ja co roku balsamin? wysiewam wcze?niej w doniczki (pojemniki) i po?niej pikuj? bezpo?rednio na rabaty.
fragola - 04-04-2011, 17:03

Wysia?am tyto? ozdobny i lak pachn?cy.Niewiele nasion wykie?kowa?o :-(
Problem jest jednak taki,?e wszystkie siewki obumar?y :-(
Jaka mo?e by? tego przyczyna? Nie by?y przesuszone,nie mia?y te? za du?o wilgoci.Stoj? na oknie po?udniowym razem z innymi ro?linami (pomidorami,aksamitkami,nemezj?,cyni?....),ale tylko te dwie ro?liny pad?y :-(

Wladek50 - 04-04-2011, 19:16

Dzi? wysiewam dziwaczki do pojemników po kilka nasion.
robert - 05-04-2011, 09:38

Moje "dziwade?ka" wzesz?y po pi?ciu dniach. ;-)
bryanka0 - 25-04-2011, 19:48

Moj? werben? chyba b?dzie mo?na oglada? pod mikroskopem.Takie to male?stwo wzesz?o. ;-)
tamaryszek - 28-04-2011, 15:12

A moja Celozja ju? ?adna ,nied?ugo do korytek b?d? rozsadza? ;-)
Ire_ko - 03-03-2012, 10:01

Zach?cona udanym ubieg?orocznym wyhodowaniem kobei ...... posia?am w?a?nie do 5 kubeczków (w torebce by?o tylko pi?? nasionek kobei).

Wysia?am te? ?eniszki- z ubieg?orocznych mi zosta?y - zobaczymy czy wyjd?.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group